.

.

TOTS 21

Façana de l'Ajuntament de Vandellòs. Foto: Cedida

Façana de l’Ajuntament de Vandellòs. Foto: Cedida

El ple del nou cartipàs municipal tindrà lloc el proper dimarts 4 de juliol, a les 1h. Aquesta sessió plenària extraordinària se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament de Vandellòs.

Entre els punts de l’ordre del dia, destaca l’aprovació del nombre de comissions informatives municipals i la seva periodicitat, la designació dels membres que han d’integrar la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), les juntes de compensació, la Junta local de seguretat, els patronats municipals i altres òrgans, i la creació dels grups polítics municipals i de la Junta de portaveus.

També es donarà compte dels decrets d’alcaldia sobre el nomenament i assignació de les diferents regidories i dels patronats municipals, sobre els nomenaments dels tinents d’alcaldessa i composició de la Junta de govern local, sobre les delegacions de l’alcaldia envers la Junta de govern local en matèria competencial i sobre la constitució de les societats IDETSA i Llastres.

Igualment s’aprovaran les indemnitzacions i el règim retributiu a percebre pels membres de la Corporació i grups polítics municipals i el règim de periodicitat de les sessions plenàries i de les sessions de la Junta de govern local per al mandat 2023-2027.