.

.

TOTS 21

Imatge de la façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que es durà a terme aquest dijous, a les 18 h, en sessió telemàtica, tractarà la incorporació de 519.100 € al pressupost del 2021 provinents del romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta incorporació es preveu fer a través d’una modificació de pressupost que dotarà de més recursos actuacions ja previstes i n’incorporarà de noves.

D’aquesta manera, es preveu destinar 263.400 € a suplementar aplicacions pressupostàries ja existents com ara el Pla d’Ocupació Local amb 90.300 €, l’asfaltat de carrers amb 50.000 €, l’adequació i millora de l’enllumenat públic amb 20.000 € i mobiliari urbà amb 20.000 € més, entre d’altres. Es preveuen noves actuacions per valor de 255.700 € com ara actuacions de reforma al Castell, a Cal Bofill i a un pis propietat de l’Ajuntament per a fins socials (40.000 € cadascun), l’adequació del local d’exposicions del carrer del Comerç (34.000 €), obres de consolidació de l’Antic escorxador (15.000 €) o el pla de millora d’accessibilitat a edificis i espais públics (15.000 €) entre d’altres.

Cal recordar que el pressupost del 2020 es va liquidar amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 2.745.522,59 €, dels quals 1.174.985,92 € es poden disposar en aquest pressupost del 2021. En aquest sentit, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que es preveu fer noves incorporacions al pressupost però, per prudència, no es preveuen esgotar els recursos disponibles.

En l’àmbit econòmic, el ple ordinari també debatrà iniciar l’expedient i les condicions d’un préstec de 2.300.000 € per al finançament d’inversions del pressupost del 2021. La quantitat més elevada se l’emporta el cobriment i climatització de la piscina municipal nova (1.700.000 €). També destaquen inversions de protecció del patrimoni artístic i cultural per valor de 243.000 €.

Després que en el ple ordinari de març, s’aprovés reclamar penalitats i danys i perjudicis per incompliments en el servei a l’empresa adjudicatària de la recollida de residus urbans, Nordvert, i que aquesta no hagi presentat cap al·legació en el termini d’audiència, es porta a aprovació imposar penalitats per la demora en la posada en marxa de serveis previstos en el contracte per un total de 2.500 € i quantificar els danys i perjudicis causats a l’Ajuntament pel mal funcionament del servei en 21.374,25 €

Altres punts que conformen l’ordre del dia del ple ordinari estan relacionats amb la gestió tributària i la recaptació de tributs. D’aquesta manera, es porta a aprovació la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria d’ingressos amb la Diputació de Tarragona. Per un costat, es concreten alguns conceptes i per un altre es deleguen a la Diputació noves funcions i tributs que fins ara no ho estaven, per agilitar i millorar el servei. Al mateix temps, es proposa la resolució del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre l’Ajuntament de Torredembarra i la Direcció General de Cadastre, ja que és voluntat de l’Ajuntament que les funcions que es duen a terme a través d’aquest conveni passin a ser desenvolupades per la Diputació de Tarragona sense cap cost addicional.

Un altre punt a tractar en el ple serà l’aprovació inicial del projecte de Reglament de règim intern del Centre Obert Capicua.

També s’ha previst que es pugui tractar com a qüestió sobrevinguda l’aprovació inicial del projecte constructiu per a la substitució de l’estació de bombeig d’aigües residuals (EBAR) del carrer Saul (urbanització dels Munts). El pressupost d’aquest projecte ascendeix a 35.842,32 €. Aquesta EBAR recull les aigües residuals d’uns 90 habitatges del mateix carrer, és privada i està en un lloc de difícil accés i no permet fer el manteniment ni la neteja de la mateixa. Es proposa construir una nova estació de bombament que substitueixi l’actual i que permeti l’accés a la mateixa per poder fer-hi el manteniment i la neteja, i que passi a ser part de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament i per tant, concessionada a Sorea.