.

.

TOTS 21

Imatge del plenari d’aquest divendres.

Divendres el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar per unanimitat la Diagnosi i el Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Tarragona 2021-25.

La Diagnosi sobre la situació de la infància i l’adolescència parteix de la recollida de les dades de diferents administracions; de sessions de treball amb tècnics municipals i d’altres administracions; de l’opinió dels infants i adolescents i les seves famílies, mitjançant enquestes; del Consell Municipal d’infants i dels centres que formen part d’aquest Consell durant les sessions de treball. Amb totes aquestes aportacions s’ha realitzat un quadre DAFO on es recull les debilitats, les amenaces, les fortaleses i oportunitats que s’han de tenir en compte per millorar la situació dels infants i adolescents de la nostra ciutat.

El Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Tarragona 2021-2025, s’estructura en onze objectius generals, onze objectius específics, set eixos de treball, trenta-cinc línies estratègiques i dues centes vint-i-dues accions, que responen als següents àmbits d’actuació: la promoció d’hàbits i estils de vida saludables per a tots els infants de la ciutat; la millora de les seves oportunitats educatives i culturals des d’una perspectiva d’equitat; la prevenció, promoció i protecció dels infants i adolescents en risc social; la resposta a les conseqüències de la situació de pandèmia; la transversalitat i treball en xarxa de tots els agents implicats, la transparència i rendiment de comptes i sobretot la potenciació de la participació dels infants, adolescents i les seves famílies en el disseny i construcció d’una ciutat que ha d’esdevenir més inclusiva i equitativa, més accessible i més sensible als drets dels infants.

Es tracta d’un pla participatiu i transversal que ha recollit les aportacions de tots els agents implicats en el benestar de la infància de la nostra ciutat: els infants i els adolescents, les famílies, els centres educatius, l’òrgan de participació infantil (Consell), les entitats, els tècnics municipals i d’altres administracions, els polítics i la ciutadania en general.

El  Pla Local de la Infància i l’Adolescència és el marc de referència en les decisions que es prenen a l’Ajuntament de Tarragona en matèria d’infància i adolescència durant els anys 2021-2025 emmarcat en les Ciutat Amigues de la Infància d’UNICEF. Ha d’estar validat primer pel Ple Municipal i posteriorment per UNICEF, i serà el document marc de les polítiques locals amb perspectiva d’infància i adolescència fins a la propera actualització, on s’analitzaran les fites assolides i, en els temes que sigui necessaris, es plantejarà de nou.

Aquest pla està pensat per ser dinàmic i avaluable, per això present una revisió anual i uns òrgans de control, seguiment i avaluació que parteixen dels diferents òrgans ja existents i que donen continuïtat i seguiment al Pla.

Declaració institucional sobre el Dia Universal de la Infància 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona també ha aprovat una declaració d’institucional en motiu del Dia Universal de la Infància d’UNICEF per tal que els drets de la infància siguin una realitat. Aquesta declaració insta a impulsar mesures encaminades a posar al centre de l’acció política els drets de nenes, nens i adolescents, invertir en salut mental, garantir l’ús segur, responsable i crític de la tecnologia, avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents i abordar la crisi climàtica.

Redacció