.

.

TOTS 21

Imatge de l’Ajuntament d’Altafulla. Foto: Cedida

L’Ajuntament d’Altafulla ha posat en marxa la gestió en règim d’autoliquidació d’algunes de les ordenances fiscals vigents que la ciutadania té el deure de tributar.

Aquesta nova gestió de tributació afecta als impostos de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), la llicència d’obertura de locals i activitats, i la taxa de la Fira ‘Nit de Bruixes’ i altres.

Aquest règim implica realitzar-se per sí mateix l’autoliquidació, o bé, amb l’assistència del personal de l’Ajuntament.  D’aquesta manera, quan es tracti d’actes inter vius, el termini serà de 30 dies hàbils.

D’altra banda quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu, presentada durant els sis mesos posteriors a la mort.

Així, la documentació que cal presentar quan es fa la instància genèrica (ja sigui telemàticament o presencialment a les oficines de l’Ajuntament) és el model d’autoliquidació de la plusvàlua, per exemple, de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) és la següent:

1. Autoliquidació completada.
2. Justificant de pagament de la plusvàlua. Si no es realitza el pagament en el moment de presentar l’autoliquidació, s’estableix un termini de 30 dies hàbils per realitzar l’ingrés de l’import declarat des del moment de la transmissió.
3. Còpia simple completa de l’escriptura sobre l’adquisició.
4. Còpia simple completa de escriptura sobre la transmissió.

Bonificacions

D’altra banda, les persones que transmetin un immoble situat al nucli antic del municipi, sempre que presentin factures d’obres per un valor igual o superior al 10% del valor cadastral de l’immoble, estaran exemptes del pagament de la plusvàlua (no han de pagar-la, però sí declarar la transmissió).

Les persones que transmetin l’habitatge habitual tindran una reducció del 75% sobre la quota íntegre del tribut. Té la condició d’habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat com a persona empadronada el/la contribuent de manera ininterrompuda durant almenys dos anys anteriors a la transmissió o des del moment d’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Redacció