TOTS 21

L’Ajuntament del Creixell ha fet públiques tant la convocatòria com les bases de subvencions al sector comercial i de serveis de la localitat afectat per la Covid-19. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de trenta mil euros (30.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2020-01-231-48000 del pressupost municipal. En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgotés el crèdit pressupostari previst, l’Ajuntament podrà ampliar l’import màxim detallat anteriorment mitjançant la corresponent modificació pressupostària.

L’import màxim per als establiments de restauració de la població serà de 800,00 € susceptible de minora atesa la suspensió de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per l’any 2020.

La resta d’establiments de la població tindran dret a un ajut de 500,00 € com a màxim, exceptuant les guinguetes de platja on l’ajut serà de 250,00 € mentre que els negocis de càmping i hosteleria l’ajut serà d’un màxim de 1.000,00 €.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar de forma telemàtica, al Registre de I’Ajuntament de Creixell via seu electrònica: https://creixell.eadministracio.cat/

Redacció