.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Cambrils. Foto: Revista de Cambrils

En relació a les declaracions en la roda de premsa de l’Associació de Xiringuitos de Cambrils de data 29 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Cambrils vol aclarir els següents aspectes:

L’Ajuntament de Cambrils ha donat informació sobre el concurs públic, garantint el compliment dels principis legals, pel que fa a la no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Tots els actuals titulars de guinguetes són coneixedors de la necessitat jurídica de regularitzar aquest tipus d’instal·lacions. Calia licitar aquestes instal·lacions garantint la lliure concurrència i per tal d’evitar un possible monopoli, s’ha limitat la presentació d’ofertes a un màxim de 3 lots per persona licitadora.

El projecte segueix la normativa vigent en matèria de costes i de protecció i ordenació del litoral, que estableix les superfícies màximes d’aquestes instal·lacions, així com la distància entre elles i altres característiques referents a la distribució dels usos i serveis.

El termini de l’adjudicació s’ha establert en quatre anys, que és el màxim que permet la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del Litoral, que en el seu article 11.g) fixa el termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l’explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els quatre anys.

Les noves condicions econòmiques corresponen a l’actualització de l’import del cànon municipal amb preus actuals de mercat. El motiu de l’increment respecte les condicions actuals és que feia molts anys que no s’havien actualitzat els imports i estaven fora dels cànons que es paguen actualment per aquest tipus d’instal·lacions. A tall d’exemple, el cost del cànon de les guinguetes de poblacions properes com Salou, Tarragona o Torredembarra és similar o superior al que s’ha fixat a Cambrils.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Cambrils vol posar de manifest que, per segon any consecutiu, ha derogat, en l’Ordenança Fiscal 16 (epígraf L), la taxa d’utilització privativa dels béns de domini públic per la prestació de serveis de temporada a les platges i zona marítimterrestre, cosa que significa que han estat dos anys sense pagar aquesta taxa a l’Ajuntament. A més, va sol·licitar expressament al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic el prorrateig del cànon d’ocupació i aprofitament del domini públic marítimterrestre.

Pel que fa al cost de les guinguetes que s’indica en el Projecte executiu, és un càlcul de l’import màxim, el qual està subjecte a les rebaixes de mercat en la negociació dels adjudicataris amb els proveïdors, així com a la possibilitat de desgravar-se l’IVA del 21%. Per tant, el cost final de les guinguetes serà el que cada adjudicatari pacti amb el seu proveïdor, i es presumeix força inferior a l’import màxim establert al Projecte.

Quant al disseny de les guinguetes, el Projecte contempla diferents tipologies de guinguetes que comparteixen unes característiques comunes i que es poden executar a través de qualsevol proveïdor. Tanmateix cada licitador podrà imprimir la seva marca personal en el disseny de la guingueta a través de la proposta d’interiorisme (retolació, mobiliari, colors escollits en els materials, etc.) que a més es puntua com a criteri de valoració. Per tant, la singularitat de les guinguetes està garantida però mantenint uns estàndards mínims de qualitat.

L’atorgament de les autoritzacions s’ha establert en base a l’establiment d’uns criteris de valoració de les ofertes que garanteixin els principis d’objectivitat establerts a la legislació patrimonial reguladora de l’autortizació, s’han formulat de manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.

L’Ajuntament vol posar en valor l’esforç realitzat per regularitzar la situació de les guinguetes i treure el concurs amb la màxima anticipació possible perquè les platges comptin amb aquest servei el proper estiu.

Després de la reunió entre l’Alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, els portaveus del govern i tinents d’alcalde, Lluís Abella i Oliver Klein, amb l’Associació de Xiringuitos de Cambrils, el govern municipal ha acordat ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 16 d’agost, a les 23h59, per facilitar al màxim la concurrència de totes les persones interessades.