.

.

TOTS 21

Una dona, en un grup de contenidors. Foto: ACN

Catalunya ha fet un salt en recollida selectiva de la brossa. Les dades municipals de 2019, presentades aquest dijous, 23 de juliol, així ho indiquen, especialment en matèria orgànica, la que més pes suposa. Del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament el 44,8%, és a dir, 1,8 milions de tones, la xifra més alta de la història, i que representa un augment respecte l’any anterior del 9%”.

En 2019 s’han generat 4,04 milions de tones de residus municipals a Catalunya i respecte l’any 2018, la generació del total de residus municipals ha incrementat en un 1,6 %. Durant el mateix període la població s’ha incrementat un 1%.

El rati de generació per càpita de residus per persona i dia a 2019 incrementa lleugerament i es situa a 1,44 kg/hab./dia. La fracció resta (aquells residus que no es recullen selectivament) ha disminuït un 3,8 %, i la recollida selectiva ha augmentat un 8,9 % respecte l’any anterior.

Les xifres han estat valorades positivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i pel director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, tot i que han cridat a la calma perquè ‘és necessari fer més esforços per recollir més productes i amb més qualitat’, a partir de sistemes porta a porta, o mixtos amb contenidors intel.ligents. Tost ha anunciat que a finals de 2021 més de 300 ajuntaments de Catalunya ja usaran el porta a porta.

Malgrat les bones dades, la comarca del Tarragonès -fortament turística- se situa en penúltim lloc de la classificació a Catalunya, amb només un 36,42% de recollida. Al contrari, la comarca del Priorat és la tercera de Catalunya, amb un percentatge del 63,23%. El Bergedà encapçala la classificació, desbancant Osona.

El conseller, junt al director de l’Agència de Residus de Catalunya, avui. Foto: Cedida

Calvet ha afirmat que les xifres ‘indiquen que anem pel bon camí i refermen la política de residus del Govern, tot i que no ens podem aturar’. Per què s’han donat les bones dades? El director de l’Agència de Residus ha respost que ‘per una suma d’accions, com són que els municipis cada cop usin més el sistema porta  porta, i l’esforç dels grans productors’, i ha reiterat la recomanació que cada municipi redacti un pla local de reducció i gestió de residus: ‘Cada Ajuntament té una solució diferent. Cada territori decideix el seu model de recollida’, ha destacat. En aquest sentit, es treballarà al Tarragonès i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar la recollida a partir de la creació de grups de treball.

De cara a aquest atípic 2020, es preveu caigudes en la recollida entre un 40 i un 50% en bona part degut al descens notable del turisme pel coronavirus. En un any normal, la presència de turistes a Catalunya suposaria una mitjana de 240.000 habitants més. Només el consum del vidre suposa un 50 del total, provocat pel turisme. Durant el confinament, la ciutadania ha reaccionat positivament a l’hora de fer el triatge de la brossa, un tema que preocupava a la Conselleria.

La recollida selectiva bruta total

L’any 2019 a Catalunya s’han recollit selectivament 1,8 milions de tones de residus, un 8,9% mes que a l’any 2018. L’índex de recollida selectiva bruta es situa en el 44,8% del total de residus generats, que suposa un augment de 3 punts respecte a l’any anterior. A l’any 2019 la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica (restes de menjar, restes vegetals de mida petita), servei prestat per 790 municipis va ascendir a 439.968 tones, un 6,0 % mes respecte 2018. Un total de 466 municipis realitzen l’auto-compostatge, tant individual com comunitari.

Considerant el nombre i la capacitat dels compostadors es calcula que a l’any 2019 es van gestionar 7.022 t de matèria orgànica en autocompostatge,
un 3,2% mes que a 2018. D’altra banda la recollida selectiva del paper i cartró ha estat de 405.667 tones, un 29,0 % més que l’any anterior.

La recollida del vidre o envasos lleugers

La quantitat total de vidre recollit l’any 2019 és de 203.329 tones, dada que suposa respecte de l’any anterior un increment del 6,6 %. Altrament, la recollida selectiva bruta d’envasos lleugers ha incrementat un 4,5 % respecte de l’any anterior. S’han recollit, doncs, 165.678 tones d’envasos.

A 2019 la proporció dels percentatges de recollida selectiva respecte a l’any anterior es mantenen força estables.

L’any 2019 es va generar 2.229.691 tones de fracció resta, un 3,75 % menys que l’any anterior. La fracció resta es gestiona destinant-la a tractament mecànic biològic, a dipòsit controlat o a incineració com a gestió primària. A 2019 s’observa que segueix la tendència d’anys anteriors de disminució de les entrades directes a dipòsit controlat com a destí primari. Mentre l’any 2018 el 25 % de la fracció resta es destinava directament a dipòsit controlat, a l’any 2019 s’hi ha destinat el 23,38 %. El 68,83% de la fracció resta es destina a l’any 2019 a tractaments mecànic biològic.

Al respecte, en el propers anys, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre disposaran d’un ecoparc, ha anunciat Tost, de manera que ‘en quatre o cinc anys, el cent per cent del territori català estigui cobert’ i no es destini cap tona de brossa al dipòsit de l’abocador.

La recollida selectiva neta (RSN)

La RSN es calcula restant del total de la recollida selectiva bruta de la fracció orgànica (FORM), del vidre, del paper i dels envasos lleugers, els impropis (aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida). Per a les altres fraccions recollides selectivament es calcula la recollida selectiva neta tenint en compte la informació disponible segons el destí primari sigui valorització o disposició final.

En base el que s’ha exposat, la mitjana de recollida selectiva neta de Catalunya es situa en el 36,4 %, mentre que la recollida selectiva bruta ha estat del 44,8 %. La mala barreja de productes no és significativa, han anunciat el conseller i el director de l’Agència. Els anomenats impropis han suposat un 10,8% de la fracció orgànica; un 6% del paper i cartró, un 2% del vidre i un 26,3% en envasos lleugers.

Més informació en aquest enllaç.

Dades per comarques en aquest enllaç.

Jaume Garcia