TOTS 21

 

L’Ajuntament de Castellvell ha aprovat inicialment avui i per unanimitat en sessió plenària un nou criteri per a la bonificació de l’Impost de Béns Immobles -IBI- per a famílies nombroses, el que habitualment més càrrega suposa per als contribuents. El criteri es basarà a partir d’ara en la renda, en els ingressos, i no en un criteri fixe com era fin ara, en funció del valor de l’immoble. Tècnicament, ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI.

L’equip de govern considera ‘més just’ aquest nou criteri, ja que va en funció dels ingressos reals. Les bonificacions podran ser a partir de l’any vinent d’entre el 40 i el 90 per cent, en funció de la renda.

‘Amb el criteri anterior, la majoria dels beneficiaris només podia acollir-se a la bonificació del 25 per cent, ja que l’exigència era molt alta’, ha afirmat a Tarragona21 l’alcalde, Josep Manel Sabaté. Així, anteriorment, s’aplicava una bonificació del 50% si el valor de l’immoble era inferior a 8.000 euros, i del 25% si era superior. ‘Gairebé ningú té immobles valorats en menys de 8.000 euros’, ha destacat l’alcalde, per la qual cosa gairebé cap família nombrosa podia rebre una bonificació del 50% de l’IBI.

L’ordenança detalla que la bonificació s’aplicarà únicament quan un dels membres de la unitat familiar sigui subjecte passiu de l’impost, respecte del bé immoble que sigui domicili habitual de la unitat familiar, al qual hauran d’estar empadronats tots els seus membres. Tanmateix, únicament s’aplicarà quan els ingressos bruts de la unitat familiar no superin el llindar màxim fixat al quadre anterior. Aquesta bonificació no serà aplicable en cap cas a béns immobles que tinguin usos diferents del d’habitatge.

En els supòsits de custodia compartida entre titulars de família nombrosa que no convisquin comunament en el mateix domicili, tant sols tindrà dret a gaudir del benefici fiscal el titular que acrediti l’empadronament dels fills en el mateix immoble.

Un moment del ple telemàtic celebrat avui

Bonificar les energies alternatives

D’altra banda, als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin determinades condicions se’ls aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota íntegra de l’impost, una modificació d’ordenança que també ha estat aprovada en el ple municipal.

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

En el cas de les xarxes o comunitats energètiques que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 10% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

L’Ajuntament tindrà plaques fotovoltaiques

Al respecte s’ha aprovat una moció, també per unanimitat, de promoció de l’autoconsum amb energia fotovoltaica, amb accions concretes i una campanya municipal per promocionar-les. L’alcalde ha anunciat durant el ple que s’instal.laran plaques solars a l’Ajuntament i posteriorment, a la pista esportiva. En el primer cas hi ha una subvenció disponible, i el cost suma 15.000 euros. Sabaté ha subratllat que es vol apostar per la transició energètica i l’autoconsum i evitar, ‘que en un terme municipal tan petit com el nostre, de cinc quilòmetres quadrats, puguin instal.lar-se parcs eòlics’.

Dues noves contractacions

D’altra banda, el consistori ha aprovat també per unanimitat la nova relació de llocs de treball que permetrà la contractació d’un treballador per a la Biblioteca municipal -administratiu- i un altre per a la Brigada -un peó multiserveis-, en recuperar dos llocs que havien estat amortitzats al final de l’anterior legislatura amb l’anterior govern municipal.

En el primer cas, la contractació permetrà que la Biblioteca de Castellvell entri a formar part de la Xarxa de lectura pública de biblioteques de Catalunya, mentre que en el segon cas, s’ampliarà el personal de la Brigada donada l’elevada tasca que realitzen, especialment en la poda, que en el darrer any ha passat de fer-se a 27 zones de la vila, en comptes de les 9 anteriors, ha informat l’alcalde. ‘Aquesta tasca la feia anteriorment una empresa externa i ara se n’encarrega la Brigada, amb la qual cosa, l’estalvi per a l’Ajuntament és molt important’, ha afirmat a Tarragona21.

Jaume Garcia