.

.

TOTS 21

Es tracta d’ajudes per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l’any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

L’ajuntament d’Altafulla ha obert la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. Es tracta d’ajudes per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l’any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm. 8083 de 12.3.2020), modificada per la Resolució DSO/87/2022, de 20 de gener (DOGC núm. 8592, de 26.1.2022), per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

Termini:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 d’abril de 2022.

Des del 25 de febrer de 2022 al 29 d’abril de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament.

Ingressos:

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420

Imports màxims de lloguer mensual:

En el cas d’Altafulla, no pot ser superior als 550 euros mensuals.

Per a unitats de convivència en què hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb l’Oficina Municipal d’Habitatge d’Altafulla, a la plaça del Pou, 1; al correu electrònic habitatge@altafulla.cat i al telèfon 669 08 92 08. Per a més informació podeu consultar l’espai altafulla.cat/habitatge.

Descarrega la documentació a aportar per als ajuts al lloguer:

Documentació_adjunta_CATALÀ_provisional

Descarrega la documentació a aportar per als ajuts al lloguer:

RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran

RE_704_sol_trans_banc_SEPA

Díptic informatiu sobre la subvenció:

Quadre_resum_subvenció_persones_grans_2022_LG

Redacció