TOTS 21

Teresa Pallarès, durant la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya inicien aquest mes una campanya d’inspecció d’habitatges buits propietat de grans tenidors amb l’objectiu de destinar-los a lloguer social. La campanya s’emmarca en el conveni signat entre la regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès; i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, que preveu la inspecció de 40 habitatges a Reus en un termini de 6 mesos.

Teresa Pallarès, regidora d’Economia, Coneixement i Habitatges afirma que: “L’Ajuntament de Reus està decidit a intervenir en el mercat immobiliari mitjançant la detecció i mobilització d’habitatges buits, amb l’objectiu de fomentar-ne i garantir-ne la funció social, desincentivar que estiguin desocupats i, arribat el cas, penalitzar-ne, l’ús antisocial. La voluntat és incidir de forma clara per a preservar la funció social de la propietat de l’habitatge en les situacions en que no es acompleix la llei.”

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya cofinançarà els costos de la inspecció dels 40 habitatges buits, amb una dotació de 12.000 euros; mentre que l’Ajuntament aportarà el personal necessari i durà a terme les inspeccions.

Un cop realitzades les inspeccions, per part de l’Ajuntament s’iniciaran els expedients corresponents, i es concertarà amb l’Agència la manera com obtenir els habitatges per a ser destinats a polítiques socials, a través de de les fórmules previstes per la llei.

Les inspeccions es concentraran en habitatges propietat d’entitats financeres i grans empreses, que acumulen un important nombre d’habitatges presumptament buits, donada la seva responsabilitat i el fet de trobar-se en una posició singular i diferent de la de propietaris menors.

Es prioritzarà les inspeccions d’aquells habitatge que figurin en el Registre d’Habitatges Buits i Ocupats (RHBO), del cadastre municipal, i tinguin un expedient sancionador.

El pla de treball previst en la campanya d’inspeccions és el següent:

  1. Actuacions prèvies per a la detecció, comprovació i inspecció.
  2. Expedient de declaració de situació anòmala d’habitatge buit i incompliment de la funció social de la propietat
  3. Mesures de foment de l’ocupació.
  4. Expedients de procediment sancionador.

D’acord a la Llei Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret al’habitatge, en cas de constatar-se la situació anòmala d’habitatge buit, en primera instància s’incoarà expedient per fomentar l’ocupació de l’habitatge i, en segona si és el cas, s’incoarà el corresponent expedient sancionador.

  • El foment de l’ocupació de l’habitatge, segons preveu la normativa podrà preveure garanties als propietaris sobre el cobrament de rendes del lloguer; polítiques de rehabilitació dels immobles; cessions a l’administració dels habitatges perquè els gestioni en règim de lloguer; o reducció de la fiscalitat per tal d’incentivar-ne l’ocupació.
  • Donat el cas, s’incoarà el corresponent expedient sancionador. La Llei del dret a l’habitatge tipifica com a molt greu l’incompliment d’un requeriment perquè s’ocupi legalment i efectivament un habitatge perquè constitueixi la residència de persones i aquestes infraccions es sancionen amb multes de 90.001 a 900.000 euros.

Redacció