.

.

TOTS 21

Muntatge on es veu la zona afectada

Muntatge on es veu la zona afectada

La darrera Junta de Govern de l’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment el projecte executiu del nou col·lector per a la connexió del clavegueram de l’ampliació del càmping Sangulí a la xarxa de clavegueram municipal de Salou.

L’Agència Catalana de l’Aigua ja disposa de la sol·licitud d’obres d’aquest nou col·lector al terme de Salou, amb la qual es va adjuntar el projecte que descriu les actuacions a realitzar.

Així doncs, el govern, d’aquesta manera pretén donar resposta a la sol·licitud feta pels tècnics de l’Agència Catalana de l’aigua vers la voluntat que hi ha per part dels propietaris del càmping. Les obres les durà a terme l’empresa propietària de les instal·lacions turístiques Blagater SLU.

Des dels serveis tècnics d’enginyeria i per tal de determinar el punt òptim per on realitzar l’encreuament del col·lector amb el barranc de Barenys es va realitzar una visita a l’emplaçament del mateix per estudiar-lo, tot tenint en compte la topografia de la zona, la cota del col·lector i que es tracta d’un barranc amb flux continu.

Un cop estudiats els possibles punts de creuament del barranc, d’acord amb els tècnics de l’Ajuntament de Salou es va decidir realitzar-lo en el punt on el barranc passa de ser llera natural a estar canalitzat, utilitzant la infraestructura existent per soterrar i protegir el col·lector a creuar.

El projecte determina que s’han de col·locar dos pous de registre per a fer aquest pas de barranc. Aquest primer s’aprofita per fer un pou de ressalt i així col·locar el col·lector a la cota necessària per a que aquest creuament es faci soterrat. La cota s’ha ajustat al mínim per tal que es pugui continuar amb pendent fins al punt de connexió a la xarxa de sanejament existent al punt entre el carrer Carles Roig i carrer Barenys. Un cop fet el desviament de l’aigua del barranc, es procedirà a executar el col·lector que creuarà soterrat el barranc. Les obres afectaran el trànsit en aquest punt però s’habilitaran