.

.

TOTS 21

Imatge de l'ajuntament de Vila-seca. Foto: Ajuntament

Imatge de l’ajuntament de Vila-seca. Foto: Ajuntament

Avui s’obre la convocatòria municipal per a la concessió d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer a Vila-seca, per aquest any 2022. Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones arrendatàries d’un habitatge habitual situat a Vila-seca, que estiguin empadronades al municipi amb una antiguitat mínima d’un any, i no paguin un lloguer superior a 700 € mensuals.

Els sol·licitants, que podran presentar-se a la convocatòria fins al proper 5 de desembre, han d’acreditar que la renta de la unitat de convivència, de l’any 2021, no es superior al 2,5 IRSC ponderat en funció del nombre de membres que la composen.

Les sol·licituds es podran tramitar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Vila-seca (carrer de la Font, 1) o telemàticament a la seu electrònica https://vila-seca.eadministracio.cat/.