.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Turisme Torredembarra

La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra ha obert la convocatòria per entrar a formar part del Consell Municipal de Turisme, òrgan de participació sectorial per assessorar l’Ajuntament i formular informes o propostes relacionades amb el turisme. Les entitats i associacions interessades han de presentar un escrit al Registre General de l’Ajuntament abans del 10 d’octubre. 

D’acord amb el Reglament del Consell Municipal de Turisme, els requisits que han de complir les entitats i associacions per a formar-ne part són els següents:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
  • Estar vinculades al turisme de Torredembarra.

L’escrit de sol·licitud ha d’anar dirigit a l’alcalde, nomenar un titular i un suplent i justificar la seva vinculació amb el turisme. També cal que facin constar les dades tant del representant titular com del suplent a efectes de notificació: nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. Una vegada s’hagin rebut les sol·licituds en el termini abans indicat, la participació de les entitats serà decidida pel Ple de l’Ajuntament a proposta del Consell Municipal de Turisme.