.

.

TOTS 21

El Ple de l’Ajuntament del passat 16 d’abril va acordar l’aprovació de les Bases per a la concessió de prestacions d’urgència social, per majoria dels seus membres, amb catorze (14) vots a favor (grups municipals de CiU, PSC, PP, Esquerra-AM, ABG-E i L’Agrupació), i tres (3) abstencions (grup municipal de GIT-FIC i les regidores Francisca Felguera – del grup municipal de CiU –, i Montserrat Gassull – no adscrita).

En aquests moments, les bases estan en fase d’informació pública durant 15 dies hàbils previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i taulell municipal, durant els quals els interessants podran examinar-les i presentar al·legacions que seran resoltes pel ple. En el cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’exposició de les Bases, aquestes s’entendran aprovades definitivament, entrant en vigor l’endemà de la publicació Íntegra de les mateixes en el BOPT.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts d’urgència per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients.

Les prestacions d’urgència social tenen el seu propi regim jurídic, establert en l’article 30 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials  i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de Subvencions i en la normativa aplicable als ens locals.

S’entén que una situació de necessitat bàsica ve produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d’una intervenció immediata de serveis socials bàsics. Aquestes prestacions tenen per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, en que es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre-les d’altres fonts, i per a l’atenció de situacions d’exclusió social, preferentment aquelles que pateixen menors en situació de risc.

La regidora de Benestar Social, Olga González, va explicar que aquestes bases són fruit de mesos de treball i que han estat una de les tasques prioritàries tant per a la Regidoria com per als Serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès. En aquest sentit, va explicar que comptar amb unes bases permet donar respostes ràpides a situacions socials d’emergència immediata. A més, una major reglamentació sobre els ajuts amb caràcter d’urgència evita les situacions d’arbitrarietat.