.

.

TOTS 21

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra del 16 de desembre va aprovar el calendari fiscal del 2022, segons es detalla a continuació:

Pel que fa a l’IBI, els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 30 de juny i el 31 d’agost de 2022. A més, tant si es vol domiciliar el rebut per accedir al pagament fraccionat en tres terminis com si tenint-lo domiciliat es vol pagar en un únic rebut (en aquest cas es carregarà el 12 d’agost), hi ha temps fins al 29 d’abril de 2022 per dirigir-se a l’oficina de BASE -Gestió d’Ingressos-i sol·licitar-ho.

En relació al funcionament en el cas dels padrons corresponents als serveis prestats a l’Escola Municipal de Música i a les llars d’infants municipals (Els Gegants i El Cirerer), cal tenir en compte:

  • Per part de la Regidoria d’Educació, es prepara cada principi de mes el padró corresponent.
  • S’aprova el padró per part de la regidora delegada d’Educació i es publica l’anunci de cobrament en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona establint un període voluntari de pagament de 2 mesos.
  • Paral·lelament, es genera per part de la Tresoreria municipal la remesa bancària de tots els rebuts i es cobra via domiciliació dintre dels 5 dies següents a l’aprovació dels padrons.

Respecte els rebuts de la taxa de residus dels habitatges, l’article 11 de l’Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa de residus estableix que l’import anual es cobrarà prorratejat juntament amb el rebut de l’aigua dins dels 2 mesos següents al bimestre que correspongui (hi ha 6 rebuts a l’any). Aquest cobrament es realitza, en virtut del contracte de concessió vigent del servei d’aigua i clavegueram, per part de la societat mercantil SOREA S.A procedint-se posteriorment a la transferència dels diners a l’Ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Josep M. Guasch, ha recordat que existeix la possibilitat establerta per BASE – Gestió d’Ingressos del ‘Compte de pagament personalitzat’ per tal de pagar els tributs gestionats per aquest organisme en 9 vegades sense interessos.

Més informació a: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html

Redacció