.

.

TOTS 21

El catedràtic d'Economia aplicada Josep Oliver. Foto: femllobregat.cat

El conegut catedràtic d’Economia aplicada de la UAB Josep Oliver assegura que les comarques de Tarragona comencen a mostrar els primers símptomes de recuperació. Oliver ha afirmat en un acte a Catalunya Caixa -antiga Caixa de Tarragona-  indica que els estralls provocats per la segona recessió (entre l’estiu de 2011 i la tardor de 2012) “comencen ja a estar absorbits”, tant en el conjunt de Catalunya com per a Tarragona i les seves comarques.

Així, mentre l’afiliació al règim general de la Seguretat Social a Tarragona s’ha reduït entre el darrer trimestre de 2007 i de 2013 d’un -21,6%, a comparar amb el -17,7% català, en el darrer exercici (des del darrer trimestre de 2012 al de 2013) el canvi en la seva dinàmica ha estat substancial.

Mentre al darrer trimestre de 2012 el conjunt de l’afiliació al règim general de la Seguretat Social a Tarragona queia a taxes encara molt elevades properes al -5%, en el darrer quart de 2013 la davallada ja s’ha contingut fins el -1,2%, i tot i que les dades del primer trimestre de 2014 han empitjorat (-2,4%), sembla que és l’efecte estacional d’una Setmana Santa desplaçada.

La construcció, retardada

Sectorialment, la construcció a Tarragona continua essent el sector més retardat en la sortida de la crisi, havent perdut vora el 71,5% dels seus efectius entre el tercer trimestre de 2007 i el primer de 2014, tot i que en els darrers dos anys també han començat a moderar-se els ritmes de caiguda, segons Oliver.

El mateix perfil, tot i que ja mostrant creixements en alguns subsectors, presenta la indústria que, ha perdut el 17,5% de l’afiliació durant la crisi, entre el tercer trimestre de 2007 i el primer de 2014.

Així, el conjunt de la indústria queia en el primer trimestre de 2014 a una taxa anual del -0,8%, amb sectors com l’alimentari ja presentant augments (del +0,2%) i la química encara retrocedint (un -2,0%). Finalment, en els serveis, la davallada de l’afiliació entre el tercer trimestre de 2007 i el primer de 2014, del -15,9%, ha estat força més intensa que a Catalunya (-7,8%).

Avenç en l’exportació

Part de la millora a l’activitat reflecteix uns intensos avenços de les exportacions de Tarragona, segons l’estudi. “Les de mercaderies han assolit màxims històrics els darrers tres anys”, situant-se per sobre els 7 mil milions d’euros en cadascun dels exercicis de 2011, 2012 i 2013, tot i que en el darrer s’ha assistit a una certa davallada, de forma que, després de la intensa davallada de 2009 (caiguda de -17,7%), entre 2009 i 2011 han augmentat un insòlit 50,4% (des dels 5.791 milions als 7.076 milions), un creixement sensiblement superior a la mitjana catalana (del 40,9%).

“L’element més dinàmic d’aquesta expansió exportadora han estat les vendes del capítol d’energia, que han contemplat un creixement insòlit fins 2013, amb vora els 1.250 milions, prop d’un 121% per sobre els registres de 2007 (a l’entorn dels 565 milions)”.

En l’àmbit de les exportacions de turisme, en canvi, les pernoctacions hoteleres a les marques turístiques de Tarragona “van retardades” respecte de la dinàmica de la costa catalana, cosa que anticipa que en el decurs de 2014 s’haurien de començar a sumar a la millora de l’activitat en curs. Així, entre el mínim de 2009 i els 3 resultats de 2013, les pernoctacions a la Costa Daurada han augmentat d’un 18,7% (lleugerament per sota l’increment català del 21,1%), mentre a les Terres de l’Ebre el seu creixement ha estat del 17,8% (de les 347 mil a les 604 mil, respectivament).