.

.

TOTS 21

El contracte es va signar fa uns dies. Foto: Cedida

El contracte es va signar fa uns dies. Foto: Cedida

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la prestació de servei general d’ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l’Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig de 2022 subscrit entre SASEMAR i l’organisme públic Ports de l’Estat amb la finalitat d’homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR per a la prestació d’aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general d’ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte ascendeix a 300.000 euros/any segons l’especificat per a ports del Grup II.

SASEMAR
La missió de SASEMAR està específicament establerta en l’article 268 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de: salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d’aquells complementaris dels anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat: protegir la vida en la mar.

L’Estat disposa d’un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l’àrea de responsabilitat de salvament espanyola s’estén sobre una superfície marina d’un milió i mig de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries.

Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de salvament dels països veïns.