.

.

TOTS 21

Imatge de punt de distribució d'aliments.

Imatge de punt de distribució d’aliments.

Tal i com ha demostrat l’equip de Govern durant la passada i l’actual legislatures, el seu pla de mandat a l’Ajuntament contempla com a prioritàries les actuacions d’ajut a les persones en situació de risc social. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la passada setmana en sessió ordinària, amb el vots a favor de tots el grups municipals, el nou reglament regulador de les prestacions d’urgència social i del Punt de Distribució d’Aliments de l’Ajuntament de Roda de Berà.

El reglament, elaborat per l’equip de Govern de Convergència i Unió, va poder comptar amb la implicació de tots els grups polítics i amb la presentació per part del PSC de diverses esmenes, les quals van ser-hi afegides al document inicial.

El seu objecte principal és la regulació de l’atorgament de les prestacions d’urgència social i l’ordenació del funcionament del Punt de Distribució d’Aliments de Roda de Berà, gestionat per la regidoria d’Acció Social. Neix, segons l’equip de Govern, «amb la voluntat de crear les primeres bases d’un posterior reglament de Serveis Socials ampliat on, a banda de cobrir les necessitats bàsiques, es doni cobertura a d’altres que responguin a la situació socioeconòmica del moment».

Les prestacions d’urgència social que hi ha previstes al document abasten les àrees d’habitatge, alimentació, infància i adolescència, i altres prestacions, amb la finalitat de donar atenció a determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència que puguin patir els rodencs i les rodenques en moments molt concrets en què no puguin fer front per manca de recursos econòmics suficients.

Tanmateix, el reglament també detalla les despeses no subvencionables, com és el cas dels interessos deutors dels comptes bancaris, recàrrecs i sancions administratives i penals o les despeses de procediments judicials, entre d’altres.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes totes les persones que compleixin la sèrie de requeriments especificats al reglament, entre d’altres estar empadronat a Roda de Berà; trobar-se en situació de vulnerabilitat o exclusió social, d’acord amb un informe de Serveis Socials; no superar els ingressos establerts en l’indicador de renda de suficiència de Catalunya; no tenir en propietat més immobles que l’habitatge habitual; i no tenir accés a prestacions econòmiques d’altres Administracions.

Entre les prestacions d’urgència en matèria d’habitatge es troben les altes o el manteniment dels subministres bàsics de la llar; les previstes per carències o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o el manteniment de la vivenda actual; els ajuts pel pagament de lloguer o quotes d’hipoteca endarrerides per tal d’evitar desnonaments; o per allotjaments temporals de manera puntual.

Pel que fa al Punt de Distribució d’Aliments, és el servei encarregat de regular la distribució de l’ajuda alimentària per a les persones més necessitades, posant cada setmana a la seva disposició, de forma gratuïta, un mínim d’aliments i de productes de primera necessitat.

El reglament també contempla unes prestacions en matèria d’infància i adolescència, unes actuacions que han de ser preventives, per tal de protegir i emparar els menors en situació de risc, uns recursos que es destinaran al pagament puntual de serveis i recursos per a l’atenció d’aquests menors els progenitors dels quals no compten amb ingressos econòmics suficients. En són exemples els ajuts individualitzats a l’escolarització dels 0 als 3 anys, els ajuts de suport a l’escolaritat obligatòria, els ajuts per a activitats socioeducatives i de lleure, com el Centre Obert, i els ajuts al transport escolar.

Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model que es detalla al reglament, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roda de Berà, i seran tramitades per la regidoria d’Acció Social en estreta col·laboració amb el Consell Comarcal del Tarragonès.

Per a més informació els interessats poden dirigir-se a l’edifici de Serveis Socials (carrer Joan Carles I, 54) on seran assessorats de tots els requisits i la documentació requerida.