.

.

TOTS 21

Solar de l'antiga Duana de Salou

Solar de l’antiga Duana de Salou

L’Ajuntament de Salou presentarà un recurs de reposició contra la interlocutòria emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la sala del contenciós administratiu, la qual l’obliga a fer front a una indemnització de 3,84 milions d’euros als propietaris del solar de l’antiga Duana, ubicat al carrer Barcelona, cantonada amb C/ Major i Llevant. Una sèrie d’incidències detectades en el càlcul de la indemnització fa que l’Ajuntament presenti aquest recurs.

Els fets es remunten a l’any 2003, quan l’aleshores govern encapçalat per l’alcalde Esteve Ferran, va determinar en el POUM un canvi d’ús de l’esmentat solar, passant-lo de residencial a hoteler, motivat per la necessitat de generar al nucli antic de Salou places hoteleres.

Un canvi de la normativa i reducció de l’aprofitament del solar que per part de la propietat no va ser acceptat; i amb un recurs aconsegueix una primera sentència del TSJC l’any de 2010, on es reconeixia el seu dret a demanar una indemnització per compensar la minusvàlua del seu patrimoni que li havia ocasionat el POUM recent aprovat, perquè havia modificat els aprofitaments i els usos urbanístics del solar.

L’any 2009, amb el nou govern de Pere Granados, es van iniciar contactes i negociacions amb els titulars del solar per arribar a un acord que desbloquegés la situació de paràlisi que s’anava arrossegant des del 2003, i posés fi al plet. Amb aquesta actitud s’aconseguia signar un conveni urbanístic amb l’empresa AMSAMAR a meitats del 2012, que plantejava una solució que no fos costosa per a la hisenda de l’Ajuntament ni pels interessos municipals, i alhora donés compliment a la sentència i satisfacció a la propietat.

Així, s’acordava una modificació del planejament que restituïa els drets. Amb la modificació puntual del POUM, al solar (d’uns 2.300 m2 de superfície), se li atorga l’antiga qualificació d’ús residencial, si bé preveu planta baixa i la primera planta d’ús comercial. Aquest conveni però, no va obtenir l’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.

Des de l’enderrocament de l’edifici de la Duana, aquest solar ha patit un estat lamentable d’abandonament en els últims anys, que ha perjudicat la imatge d’un dels punts més cèntrics i emblemàtics de Salou.

D’altra banda, tal com queda la situació urbanística del solar (usos i aprofitaments) amb la sentència, es probable que, amb els paràmetres actuals, la propietat es vegi obligada a sol·licitar una modificació del planejament per aconseguir més volumetria en el moment que es plantegi la construcció d’un establiment hoteler per que sigui viable econòmicament. Fet que comportaria que l’Ajuntament pogués recuperar una part molt important de l’import a indemnitzar per l’increment del valor urbanístic. Igual passaria cas que la propietat del solar es veies obligada a sol·licitar un canvi d’ús, passant d’hoteler a residencial, si bé en aquest cas es podria recuperar la quasi totalitat de l’indemnitzat.