.

.

TOTS 21

Imatge del ple d’aquest divendres. Foto: Ajuntament

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres diverses modificacions de les ordenances fiscals que aporten avantatges per a les activitats d’oci nocturn afectades per la pandèmia; millores en el sistema de càlcul de la plusvàlua més beneficiós per al contribuent; i l’agilització dels tràmits per fer més fàcil el retorn de les fiances dipositades per l’execució d’obres privades.

Les quatre modificacions aprovades tenen a veure amb:

  • L’exempció del pagament del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials a les empreses que realitzin activitat d’oci nocturn.
  • L’adaptació de la plusvàlua al nou sistema de càlcul aprovat pel Govern de l’Estat.
  • L’agilització del retorn de les fiances dipositades per l’execució d’obres.
  • L’aprovació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pel servei de transport col·lectiu públic urbà de viatgers.

Exempció del preu públic de recollida de residus comercials

El ple de l’Ajuntament ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal que regula el preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials per eximir del pagament del preu durant l’exercici 2022 a les empreses que realitzin activitat d’oci nocturn. Aquesta mesura és un suport directe a les empreses que no han pogut obrir com a conseqüència de les mesures de prevenció de a pandèmia. Es calcula que aquesta mesura pot beneficiar a 28 activitats d’oci nocturn de la ciutat; i que tindrà un impacte econòmic aproximat de 30.000 euros.

La mesura se suma a la moratòria fiscal de 6 mesos en el pagament del preu públic de recollida de residus comercials i industrials que serà d’aplicació a totes les activitats previstes en l’ordenança fiscal. Per decret de la regidoria d’Hisenda, s’ha modifica el calendari fiscal. Fins ara, el període de pagament en voluntària era del 5 d’abril al 6 de juny. Amb la moratòria, el període de pagament serà del 5 octubre fins al 5 de desembre. Aquesta mesura té un impacte econòmic d’uns 2,5 milions d’euros, que l’ajuntament aprova amb l’objectiu de donar liquiditat a les empreses.

Nou sistema de càlcul de la plusvàlua

L’Ajuntament de Reus és del primers en aprovar la modificació de l’ordenança que regula l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal d’adaptar-la al nou sistema de càlcul aprovat pel govern de l’Estat. Reus ha introduït novetats pròpies que sumen més avantatges per als contribuents.

D’acord a les modificacions, en el cas que el contribuent acrediti que no hi hagut increment de valor en la transmissió de l’immoble (diferència entre valor de compra i venda), no haurà de liquidar l’impost. Si hi ha hagut increment de valor, el contribuent podrà optar entre dos sistemes per calcular la quota final: Un, a partir dels increments que resulten d’aplicar els nous coeficients aprovats pel Govern de l’Estat; i l’altre, a partir de l’increment real obtingut en la transmissió.

Com a novetat pròpia de Reus, en base a la informació aportada pel contribuent en el moment de l’autoliquidació de l’impost, l’Ajuntament optarà d’ofici pel sistema de càlcul més econòmic i beneficiós per l’interessat.

Agilització del retorn de les fiances dipositades per obres

El ple de l’Ajuntament ha aprovat també una millora en la gestió que agilita el retorn de les finances dipositades per la realització d’obres vinculades a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a les taxes per l’aprofitament de la via pública o terrenys d’ús públic, així com de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.

La mesura, ja vigent en l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis Urbanístics per a les obres iniciades el 2022, s’amplia ara als expedients oberts amb anterioritat.

La millora permet agilitzar el retorn de la finança, que es podrà fer en el moment de la comunicació de la finalització de l’obra.

Prestacions patrimonials pel de transport col·lectiu públic urbà

D’acord a la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Ajuntament crea la nova ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pel servei de transport col·lectiu públic urbà de viatgers, que porta a validació del plenari municipal les tarifes del servei de bus urbà. Les tarifes són les prèviament aprovades pel consell d’administració de l’empresa municipal Reus Transport.

Redacció