.

.

TOTS 21

‘Dependència: Per un conveni digne’ és una plataforma creada per treballadors de diferents residències geriàtriques i d’altres àmbits, regits pel ‘VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal’ neix amb l’ objectiu de promoure la negociació i acord d’un NOU CONVENI.

L’actual conveni és el que ha regit els nostres llocs de treball des de l’any 2012, un conveni totalment antiquat i desajustat a les actuals necessitats professionals i que perjudica a la qualitat dels serveis, regula unes condicions laborals precàries i discriminen respecte altres professionals del sector no afectats per aquest conveni, especialment en la part econòmica i retributiva.

Com a plataforma pretenem generar opinió entre els afectats, confluir voluntats i esforços i més enllà de mostrar l’actual descontentament generalitzat en el nostre sector, impulsar el diàleg per facilitar la negociació i acord per crear un nou conveni que ens aporti la dignitat que des de fa anys hem perdut. El nostre projecte es basa en tres pilars ben sòlids que són els següents:

  • La millora de les condicions laborals dels treballadors que actualment estan englobats al conveni de la dependència. Entenem que hauríem de gaudir de les similars i equiparables condicions laborals que els professionals que treballen en les residències públiques amb condicions laborals i retributives anys llum de les nostres tot i ser la mateixa feina. Entre les nostres demandes hi són la reducció d’hores anuals (1792 actuals, front a les 1668 del conveni SISCAT en torn diürn), poder lliurar 2 caps de setmana al mes, 5 dies d’assumptes propis i un augment de les taules salarials que estan molt per sota de qualsevol conveni del sector sanitari. Un altre punt important és la professionalització del servei. No pot ser que se’ns demani la titulació d’auxiliar d’infermeria i se’ns contracti com a gerocultores (uns 400€ de diferencia).
  • La millora en els serveis prestats als nostres avis i àvies. Les condicions laborals dels professionals tenen una incidència directa en la qualitat dels serveis que oferim als nostres avis. Des de la nostra plataforma creiem que s’haurien de revisar els ratis actuals de treballadors a les residències ja que en la situació actual es posa en risc l’adequada atenció a les necessitats dels nostres majors. Aquest fet provoca malentesos entre famílies i treballadors i entre aquests i les organitzacions i pensem que en comptes d’estar dividits és hora d’unir-nos per tal d’aconseguir aquestes millores. És evident que, els nostres avis i àvies són els grans perjudicats de les precàries condicions laborals dels treballadors englobats en el sector de la dependència i això ha de canviar. Ells han treballat tota la seva vida per nosaltres i ara no els podem deixar oblidats fins al final dels seus dies.
  • La no discriminació per raó de gènere i la igualtat com a objectiu. El nostre sector està totalment feminitzat. El 80-90% de professionals d’una residència són dones i aquí està la clau oculta d’aquestes precàries condicions laborals en el nostre sector. Lamentablement es continua considerant que l’atenció a les persones i en especial als avis, “atendre als avis, netejar, cuinar, etc..”, és feina de dones i per tant s’hi pot aplicar el conveni més baix a nivell de sanitat, com si aquestes funcions fossin d’un segon ordre, amb diferència a d’altres sectors on l’home hi està present amb uns convenis molt superiors. Ha arribat l’hora de donar a aquestes funcions d’atenció a les persones la importància que es mereix, indiferentment de qui la desenvolupi, sigui home o dona cal evitar la discriminació i regular aquestes funcions amb un conveni que garanteixi igualtat de gènere.

Aquests son els tres factors pels quals lluitem, cap és més important que l’anterior i el nostre moviment no tindria sentit si un d’aquests factors no hi fos. Des de la Plataforma “Dependència: Per un conveni digne”, animem a totes i tots els professionals que afectats o no per aquest conveni desfasat i injust a compartir aquests objectius i afegir-se per tal d’assolir l’objectiu d’aconseguir un nou conveni que aporti unes condicions laborals justes, no discriminatòries i que garanteixi la qualitat dels serveis que reben els nostres avis”.

Restem a la vostra disposició per col·laborar plegats. Ens podeu trobar a la nostra pàgina de facebook: “Dependència: per un conveni DIGNE” o bé al nostre mail: convenidigne2018@gmail.com.