.

.

TOTS 21

Una imatge de la sessió plenària celebrada avui. Foto: Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment avui les ordenances fiscals per l’any 2022, que congelen les principals figures impositives, com l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa d’escombraries. De fet, l’únic increment destacable és una petita pujada de 10 cèntims d’euro en les tarifes de zona blava per a no residents a Cambrils per tal d’igualar tarifes amb els municipis de l’entorn.

Com a novetats, la taxa d’escombraries es podrà reduir com a part d’un programa d’incentiu de l’ús de la deixalleria, que permetrà tarifes progressivament més econòmiques que podran representar una rebaixa de 25 euros respecte a la tarifa general. També cal destacar que els cambrilencs i cambrilenques propietaris d’un vehicle en règim de renting podran obtenir la seva consideració com a resident a efectes de zona blava.

Les noves bonificacions també comportaran deduccions d’un 50% del rebut de l’IBI a les naus en zona industrial que apostin per l’energia solar per el seu autoconsum, sempre que no superi una potència de 10 kW. Tanmateix, es bonificaran les instal·lacions fotovoltaiques per a alimentar les zones comunes en habitatges plurifamiliars. Amb aquesta mesura cada habitatge podrà gaudir d’un 5% d’estalvi en la quota de l’Impost de Béns Immobles.

Per altra banda, la millora de la situació epidemiològica i la pràctica retirada de totes les mesures i restriccions aplicades durant la pandèmia per part de les autoritats sanitàries avalen la recuperació de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa dels béns de domini públic i la prestació d’altres serveis que es va decidir eliminar de forma transitòria mentre les esmentades restriccions estiguessin en vigor.

No obstant, i com a mesura coadjuvant a la recuperació econòmica post pandèmia, les taxes no es recuperaran en base a les quantitats establertes a les ordenances fiscals corresponents a l’any 2020, que van haver de ser derogades per la persistència de les restriccions establertes per a fer front a la COVID19, sinó que quedaran reduïdes en un 10% en el cas de les ocupacions de caire anual (que ja suposen un estalvi respecte a la suma de les taxes de temporada d’hivern i d’estiu sumades), i en un 20% per les ocupacions de temporada d’estiu.

L’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua, presenta una modificació per tal d’ajustar els percentatges d’aplicació al TRLRHL, però la recent declaració d’inconstitucionalitat de certs articles per part del Tribunal Constitucional obligarà a un ajust normatiu, ja que a hores d’ara aquesta ordenança no es pot aplicar.

Finalment, amb la finalitat de promoure la reposició d’establiments i empreses que han hagut de tancar amb motiu de la pandèmia, l’Ajuntament manté la deducció del 20% en llicències i comunicacions d’activitat en l’ordenança que regula la taxa de llicències o comunicacions d’obertura, i l’exempció de la taxa de tramitació de l’impost d’obres.