.

.

TOTS 21

Imatge de depuradora

Imatge de depuradora

S’han reutilitzat, durant l’any 2013, prop de 27 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest cabal, molt similar al registrat durant 2012, s’obté sotmetent l’aigua sanejada a les depuradores públiques catalanes a un tractament de regeneració perquè assoleixi els nivells requerits per al seu ús posterior, tal i com estableix el Reial Decret 1620/2007.

D’aquesta manera s’evita extreure del medi els 27 hm3 de consums que es satisfan amb l’aigua regenerada, amb el consegüent benefici mediambiental.

Aquesta aigua regenerada s’ha destinat a reg -agrícola, de zones urbanes i camps de golf-, neteja de carrers, recàrrega d’aqüífers, generació de cabals de manteniment i usos industrials entre d’altres.

D’aquests prop de 27 hectòmetres, 18 s’han destinat a usos ambientals, 5 a usos recreatius, prop de 2 per a usos agrícoles, prop d’1,4 per a usos industrials i 0,4 a usos municipals.
Cal tenir en compte que s’han mantingut, respecte els anys immediatament anteriors, els volums reutilitzats per usos agrícoles i municipals, mentre que els volums destinats a usos ambientals i recreatius han disminuït lleugerament.

Cal destacar que durant 2013 s’han afegit els usos industrials amb un volum d’1,37 hm3. Aquesta quantitat d‟aigua regenerada prové del terciari de la depuradora de Vila-seca/Salou, on a l’aigua depurada procedent de les depuradores de Tarragona i de Vilaseca i Salou se li aplica un tractament de regeneració i posteriorment un altre tractament de doble osmosi per tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

Volums reutilitzats. Període 2005-2013

Com s’observa en el gràfic adjunt amb la nota, el màxim volum d’aigua regenerada es va assolir en els anys 2007 i 2008, coincidint amb la greu sequera que va afectar a tot el país. En els anys següents, que en general han estat més humits, no ha estat necessària una producció més elevada d’aigua regenerada.