.

.

TOTS 21

Moltes de les cales han quedat afectades pel temporal Glòria. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp s’acollirà als ajuts previstos al Reial Decret 307/2005 de 18 de març “pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió”. Aquest decret és l’actualment vigent per aquestes situacions, a l’espera que el RD 11/2019 dictat l’any passat arran del temporal DANA, es faci extensiu també per a les afectacions del temporal Glòria. Un cop el Govern espanyol confirmi aquest fet, l’Ajuntament s’acollirà també als ajuts previstos en aquest Reial Decret. La valoració dels danys públics és de 4.871.539 euros

Els informes tècnics que s’han elaborat aquesta setmana han determinat els danys públics que el temporal Glòria ha provocat al municipi. Aquests han estat quantificats en 4.871.539,04 €. Es tracta de valoracions estimades, que poden modificar-se en la redacció dels projectes executius. D’aquest import, 1.221.122 euros corresponen als danys produïts en béns de titularitat municipal. La resta, 3.650.416 € corresponen a les afectacions a la línia de costa, de platges i cales i són competència de Costes de l’Estat.

La valoració desglossada dels danys del temporal és la següent:

  • La reposició dels danys patits en les xarxes d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals gestionades per Nostraigua: 411.487,96 € I.V.A inclòs.
  • La reparació en parcs i zones verdes, camins i carrers: 92.337,75 € I.V.A. inclòs.
  • El cost de la reparació de les afectacions produïdes a l’enllumenat públic del municipi: 7.890 I.V.A inclòs.
  • Les actuacions de reposició o reparació dels punts de recollida de residus i papereres: 25.245,31 € I.V.A inclòs.
  • El cost per fer front a les afectacions produïdes a les edificacions de platja (mòduls), mobiliari urbà (interior platja), instal·lacions (aigua i sanejament), mur de contenció passeig i gestió de residus: 684.161,29 € I.V.A inclòs.
  • El cost estimat dels estudis tècnics, reconstrucció d’accessos, murs, fonaments, esculleres, rampes, aportació de sorra i altres de totes les cales: 3.650.416,73 €.

Per fer front a aquests imports, l’Ajuntament s’acollirà als ajuts decretats per l’Estat. El consistori, a més està fent recerca en altres administracions per poder demanar altres ajudes econòmiques.