.

.

TOTS 21

Amb motiu de la convocatòria de vaga general per al dia 8 de març de 2019, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona ha resolt declarar els serveis mínims que tot seguit es relacionen:

Un funcionari o funcionària amb habilitació per exercir la Secretaria General.
Un funcionari o funcionària amb habilitació per exercir la Intervenció General pel que fa als informes sobre adopció d’acords i resolucions.
Un empleat o empleada del Servei d’Ordenació Corporativa i Administrativa i un empleat o empleada del Gabinet de l’Alcaldia.
Dos empleats o empleades a l’OMAC, de manera que de les 9 a les 14 hores hi hagi com a mínim una persona per l’atenció al públic.
Dues persones de Consergeria o de personal subaltern per al torn de matí i una persona per al torn de tarda, al Palau Municipal.
Una persona per a atenció telefònica de 8 a 15 hores, al Palau Municipal.

També s’inclouen en els serveis mínims les actuacions que, en cas d’emergència, puguin requerir-se dels serveis tècnics, dels serveis de manteniment de les brigades municipals i del Servei de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Els serveis mínims de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona es podenu consultar al web de l’EMT.