.

.

TOTS 21

Contractes del Sector Públic ha resolt que l'adjudicació és correcta

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt que l’adjudicació és correcta

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs interposat per una empresa licitadora contra l’acord d’adjudicació del contracte del servei de neteja viària de Torredembarra i n’ha aixecat la suspensió. D’aquesta manera, en breu es podrà procedir a la signatura del contracte i es posarà fi a una llarga etapa amb un servei obsolet, ja que la darrera adjudicació de la neteja viària es va produir l’any 2002.
L’actual procés de contractació d’aquest servei es va iniciar el mes de febrer de 2018 i s’hi van presentar dues empreses: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) i Nordvert, SL. L’Ajuntament, en sessió plenària de 19 de juliol de 2018, va adjudicar el contracte a l’empresa Nordvert, però dies més tard FCC va presentar recurs sol·licitant l’anul·lació del procés, petició que finalment ha quedat desestimada.
L’adjudicació s’havia fet per un import d’1.936.000 € (IVA inclòs) i una durada de quatre anys, el que representa un import anual de 484.000 € (IVA inclòs). També existeix la possibilitat de pròrroga fins a dos anys més.
El regidor de Via Pública i Manteniment, Vale Pino, ha ressaltat que la posada en marxa del nou contracte del servei de neteja viària comportarà una important millora per al municipi perquè s’adequa a les necessitats actuals. A més, amb el fet que sigui per un màxim de sis anys es vol evitar que els serveis que s’ofereixen quedin desfasats.
Les principals novetats que es posaran en marxa amb la nova adjudicació del servei són:
• La delimitació de tres temporalitats per adequar el servei a les veritables necessitats de cada moment: Temporada baixa de l’1 de novembre al 30 d’abril i temporada alta de l’1 de maig al 30 d’octubre. Aquesta darrera inclou una temporada especial del 15 de juny al 15 de setembre amb una sèrie de reforços de serveis, incrementant les hores i els recursos materials i humans. La Setmana Santa també es considera temporada alta.
• La sectorització del municipi per adequar la neteja a les diferents realitats físiques de cada zona: Nucli antic; nucli urbà; Babilònia i Baix a Mar; Els Munts; Sant Jordi; Clarà, Montclarà i Racó romà; Clarà Sol, Àmfores, Sadolla i Bizanci; Marítima Nord i Sud, i el Polígon Roques Planes.
• Pel que fa als diferents tipus de serveis, destaca la col·locació i manteniment de papereres; les neteges especials a zones amb presència d’excrements; la neteja del mobiliari urbà; el desbrossat d’escocells i voreres; la neteja del camí de Ronda, i la neteja de pintades, grafits i l’eliminació de cartells publicitaris.
• Millores en mitjans humans com el fet de disposar d’un responsable de l’organització diària del servei dedicat al 100 % a Torredembarra. A més de tres conductors i quatre operaris amb dedicació exclusiva, també es disposarà d’un conductor i un operari per a tasques de reforç i substitució del personal del contracte en període de vacances o baixes.
• També es milloren els mitjans materials. Actualment es disposa de tres vehicles escombradores. Amb el nou contracte es comptarà amb tres vehicles escombradora i un vehicle de caixa oberta d’ús exclusiu. A temps parcial es disposarà d’un vehicle elèctric de caixa oberta amb netejadora a pressió, un camió cisterna i regadora, un tractor amb desbrossadora i una furgoneta. A més, s’incorpora al servei tot un seguit de maquinària d’ús exclusiu (escombradora de vials elèctrica, aspirador elèctric i tricicle elèctric) i d’ús parcial (equip d’eliminació de grafits i equip elèctric de deshidratació d’herbes).
• L’adopció d’un seguit de millores: mesures destinades a reduir l’impacte ambiental i acústic de la maquinària, mesures ambientals per tal d’eliminar la vegetació impròpia del paviment, campanyes de sensibilització per reduir la generació de residus a la via pública i mesures destinades a millorar la qualitat del treball.