.

.

TOTS 21

Imatge de l’edifici de l’Ajuntament de Salou. Foto: Cedida

L’àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una nova convocatòria de procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball permanent de treballadors/es socials, grup A, subgrup A2 de titulació, per a la cobertura de possibles substitucions i vacants o per a possibles necessitats de caràcter temporal de places de treballador/a social.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assenyalat que “gràcies a la creació d’aquesta nova borsa de treball, podrem donar una resposta ràpida a l’hora de cobrir les necessitats de la nostra ciutadania, incrementant la plantilla i el servei, quan la demanda el requereixi, i més en les circumstàncies actuals i amb els importants canvis socials que s’estan produint”.

Per part seva, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha manifestat que “creem adequat disposar d’un fons de recursos humans i de personal preparat i permanent de treballadors socials, ja que ens facilitaria i agilitaria molt les tasques a l’hora d’incorporar, de manera temporal, persones qualificades”.

Convocatòria oberta

Les funcions principals del lloc de treball seran: Informació, orientació i assessorament de prevenció, drets i recursos socials; recepció i anàlisi de les demandes en l’atenció directa a l’usuari o a la seva família; tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions a les quals pugui tenir dret l’usuari; detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària dins del seu àmbit territorial; valorar i fer diagnòstics socioeducatius i sociolaborals per a proposar, en el seu cas, processos de millora per a l’individu o grup familiar; realitzar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) de les persones en situació de dependència; fer el seguiment i tramitar els recursos necessaris, entre altres tasques que li siguin atribuïdes.

Entre els requisits a complir per a formar part de la borsa de treball, destaquen el fet d’estar en possessió de la titulació de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent. L’equivalència haurà de ser degudament justificada pel departament de Ensenyament. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger haurà de presentar la corresponent homologació. També s’haurà de comptar amb el nivell C1 de Català i nivell Superior d’Español.

Les sol·licituds per a formar part de la bossa ja es poden presentar, de manera permanent, a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Salou, en aquest enllaç (fes clic aquí). S’haurà d’emplenar una instància i adjuntar una còpia compulsada de la documentació exigida: nivell estudis, documentació acreditativa del nivell de català (si es disposa d’ella), i la documentació dels mèrits que es vulguin aportar.

També es podran presentar, de manera presencial, en el registre general de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada en la planta baixa de l’Ajuntament de Salou, mitjançant model oficial d’instància, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. S’haurà de presentar la instància i la documentació exigida.

Redacció