TOTS 21

Imatge de les proves davant el plenari d’aquest divendres. Foto. Ajuntament

L’Ajuntament de Reus celebra aquest divendres, 17 de setembre la primera sessió híbrida del ple de la corporació, amb la presència física d’alguns regidors i regidores al Saló i de Plens i d’altres que podran intervenir a distància per mitjans telemàtics, per tal que puguin exercir els seus drets polítics, independentment del seu estat de salut o situació de maternitat o paternitat.

L’Ajuntament fa un nou pas així en el projecte d’administració electrònica, i es converteix en una administració pionera en oferir aquest servei. El passat  3 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Reus ja va celebrar la primera sessió 100% telemàtica del Ple de la corporació.

El format híbrid de les sessions plenàries està recollir al Reglament Orgànic Municipal. Un document vigent des de l’agost de 2020, però redactat abans de la pandèmia.

Donada la situació sanitària i l’aforament del Saló de Plens, la celebració de la sessió plenària requereix reubicar els membres de la corporació, la qual cosa impedeix la presència de públic a la sala. La ciutadania interessada podrà seguir la retransmissió a través de https://www.reus.cat/PleReusEnDirecte

L’ordre del dia de la sessió d’aquest divendres es pot consultar a: https://serveis.reus.cat/actes/session/sessionDetail/402871957bc3e686017bc9bec2790153

El celebració de les sessions telemàtiques i híbrides han significat la posada en funcionament de diverses eines que garanteixen el debat entre els grups municipals i la votació dels punts de l’ordre del dia. Cadascuna de les regidores i regidors pot seguir el desenvolupament del debat, consultar la documentació de cadascun dels punts, intervenir durant la sessió segons el que preveu el Reglament Orgànic Municipal i votar les propostes d’acord.

En concret, per a aquest Ple híbrid, es manté l’eina de videoconferència utilitzada en els les sessions 100% a distància per a la relació entre els membres de la corporació. Els presents a la sala podran seguir les intervencions telemàtiques en pantalles instal·lades al Saló de Plens; mentre que els que participin a distància podran fer-ho a través del seu propi ordinador.

Tots els regidors i regidores tenen a la seva disposen d’una eina de gestió d’òrgans col·legiats que inclou un repositori documental amb l’ordre del dia i la documentació de cadascun dels seus punts, i que compta amb un mòdul de votacions telemàtiques.

Les sessions híbrides del plenari estan recollides a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal: “Les regidores i regidors que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, així com aquells que per raons de malaltia o accident greus degudament justificats restin clarament impedits per assistir personalment a la sessió podran exercir els seus drets a distància, participant en el debat i votació dels assumptes a tractar a les sessions plenàries mitjançant procediments telemàtics, sempre que quedi garantit el sentit del vot i de la seva llibertat per emetre’l i es tracti de votacions ordinàries o nominals publiques”.

Redacció