.

.

TOTS 21

Imatge de la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus inicia una anàlisi del pressupost municipal amb visió de gènere, d’acord als compromisos adquirits d’avançar cap a la igualtat efectiva dona-home, recollits al Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2021 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible, assumits per acord de Ple de l’Ajuntament.

L’anàlisi del pressupost amb visió de gènere és, també una acció recollida al Pla Municipal de Polítiques de Gènere pel mandat 2019-2023, que assenta les bases per avançar cap a una ciutat igualitària, i treballa per la construcció d’una societat més justa, integradora, lliure i equitativa per les dones i els homes. El document també preveu la implementació en la planificació pressupostària mesures que ajudin a combatre les desigualtats de gènere.

L’estudi del pressupost municipal amb visió de gènere, encarregat a un equip vinculat a la Universitat de Barcelona i especialitzat en el camp de les polítiques públiques i l’economia social, es marca els objectius següents:

  • Identificar si els pressupostos s’adapten a les necessitats diferenciades segons el sexe.
  • Identificar fins a quin grau l’objectiu de la consecució de la igualtat entre homes i dones està present en els pressupostos.
  • Analitzar si amb l’elaboració dels pressupostos s’estan perpetuant  o  amplificant les discriminacions per raó de sexe.
  • Elaborar una guia que informi a les diferents àrees de l’Ajuntament sobre com incorporar la perspectiva de gènere a les memòries corresponents als programes que desenvolupen.
  • Assentar  les  bases per proposar millores en l’elaboració dels pressupostos amb una perspectiva de gènere.
  • Millorar  la transparència  i  el bon govern, sistematitzant l’anàlisi de les polítiques pressupostàries en clau de gènere.

L’estudi ha de tenir dos apartats: l’anàlisi dels programes pressupostaris de l’Ajuntament; i les conclusions i recomanacions.

  • En relació a l’anàlisi dels programes pressupostaris de l’Ajuntament, s’analitzaran els aproximadament 50 programes del pressupost municipal, amb la finalitat de determinar el possible impacte sobre la desigualtat de gènere. I es determinarà el pressupost que es destina a programes en els quals es té en compte la perspectiva de gènere. És a dir, es quantificarà en quina part del pressupost l’Ajuntament té en compte la perspectiva de gènere en les seves actuacions, i no només quina part del pressupost es destina a polítiques de gènere.
  • A partir de l’anàlisi realitzada, s’extrauran conclusions sobre en quina mesura l’Ajuntament té en compte la perspectiva de gènere en el seu pressupost; i es plantejaran recomanacions i actuacions concretes per incrementar la presència de la perspectiva de gènere en els futurs pressupostos.

El pressupost municipal és una de les principals eines de planificació que té l’Ajuntament. És un instrument nuclear de l’administració municipal, perquè planifica l’acció del Govern durant tot un exercici. L’anàlisi del pressupost de l’Ajuntament representa l’anàlisi del conjunt de l’acció del Govern de Reus. I, per tant, l’anàlisi del pressupost municipal amb visió de gènere, representa l’anàlisi del conjunt de l’acció de govern amb visió de gènere.

Redacció