.

.

TOTS 21

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat, un any més, la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Torrecat, protegim els gats del carrer per a subvencionar les despeses derivades de l’esterilització, manteniment i control dels gats a les colònies de Torredembarra durant l’any 2017. L’ajut acordat per enguany ha estat de 2.000 €., 500 més que els anys anteriors.

Cal tenir present que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats i també els animals salvatges urbans. També cal ressaltar que, a diferència dels gossos abandonats, en la major part dels casos els gats no són adoptats, raó per la qual la gestió dels gats abandonats se sol dur a terme a través de la gestió de les colònies. S’entén com a colònia controlada aquell grup de gats esterilitzats quirúrgicament, que conviuen en un espai públic o privat.

La Regidoria de Sostenibilitat, a través d’un decret d’Alcaldia del mes de juny d’enguany, regula l’autorització que permet alimentar gats de carrer en colònies controlades. En aquest sentit, s’han de complir tot un seguit de requisits.

Extracte de condicions per alimentar gats de carrer en colònies controlades:

• El tràmit d’autorització per alimentar gats de carrer s’iniciarà mitjançant sol·licitud de les associacions degudament acreditades al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

• Tota entitat autoritzada per alimentar els gats de carrer és a la vegada responsable de les colònies de les quals es fa càrrec.

• El manteniment d’una colònia de gats de carrer implica el control de la seva població (esterilitzacions) i el control sanitari de la mateixa.

• El tipus de menjar utilitzat per alimentar els animals serà exclusivament menjar sec (pinso) per a gats. Excepcionalment, es podrà alimentar alguna animal que així ho requereixi amb menjar humit.

• Per l’abeurament dels animals, només es farà servir aigua.

• Es preservarà la higiene i neteja dels llocs d’alimentació.

• El llistat de les colònies s’actualitzarà amb una periodicitat anual.

En aquests moments, Torredembarra disposa de quaranta colònies controlades, bona part d’aquestes es troben en zones limítrofes entre la trama urbana i la rural. Es calcula que en aquestes colònies, gestionades directament per Torrecat, hi viuen prop de 370 gats.