TOTS 21

Entre altres finalitats, l’acord busca establir unes condicions econòmiques de tots els municipis que fan us de les plantes públiques en pla d’igualtat.

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal d’Alt Camp, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans per a l’ordenació i racionalització del tractament de la fracció orgànica (FORM) recollida selectivament i la fracció resta al Camp de Tarragona.

L’acord busca la planificació i l’ordenació dels fluxos de residus a fi garantir previsibilitat i estabilitat als ens locals que disposen els residus municipals i als operadors públics que els gestionen, mitjançant les plantes de tractament existents i les de nova construcció. Es tracta de coordinar les plantes publiques de tractament de la fracció resta i de la FORM i el conjunt d’instal·lacions complementàries, per tal d’optimitzar la seva programació i el seu funcionament, i entre d’altres finalitats, establir unes condicions econòmiques de tots els municipis en pla d’igualtat.

L’ARC coordinarà l’execució d’aquest conveni marc de col·laboració i de cooperació; així com els convenis específics i de desenvolupament que se’n derivin. A més, presidirà la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica. L’Agència es compromet a assessorar i facilitar instruments i solucions tècniques així com cercar i posar a disposició recursos materials i/o econòmics necessaris per tal de finançar les actuacions derivades d’aquest conveni marc.

Redacció