TOTS 21

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, a través d’un decret d’alcaldia, ha aprovat el protocol del servei de transport escolar per fer front a la COVID-19, que té com a finalitat principal garantir la seguretat ciutadana a través de l’adopció d’una sèrie de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut de tots els usuaris del transport públic. Són mesures d’excepcionalitat per al curs 2020/2021, que s’han hagut de prendre seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat per a garantir la seguretat de tots i totes, ja sigui dels nens i nenes que utilitzen el servei urbà de transport com a bus escolar i també les persones que l’utilitzen com a servei de transport urbà.

El document incorpora principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut, l’organització del centre així com les mesures especifiques. Per tant, des de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès es considera necessari articular un protocol sobre el funcionament del transport col·lectiu que ofereix el desplaçament dels infants al CEIP Els Ametllers.

Atenent a la pandèmia sanitària existent es fixen amb caràcter excepcional els següents horaris:

Horari de matí per entrar a l’escola (9.00h)

Horari de tarda per sortir de l’escola (16.30h)

L’autobús dona servei tant a l’escola com al municipi per això s’han fet les següents particions en relació a l’ocupació de les places:

-40 places per transport escolar; se’n farà ús del 75% (excepcionalment es podrà fe un ús superior en funció dels germans/es que figurin a la llista d’admesos ja que no esdevé necessari deixar espais lliures entre ells ja que formen part de la mateixa unitat familiar)

-25 places per transport urbà; se’n farà ús del 50%

L’alumnat que gaudeixi del servei de transport escolar, anirà a càrrec del servei de monitoratge. En cap cas, s’acceptarà cap nen/a sense que la seva inscripció estigui formalitzada per gaudir d’aquest servei. No obstant, si que podrà fer ús de les places destinades a transport urbà. En aquesta situació, es recorda que l’alumne/a ha d’anar acompanyat d’un major d’edat al fer ús del transport públic urbà i fer el pagament corresponent a l’adquisició del bitllet.

Inscripcions al servei de transport escolar

Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar de La Pobla de Montornès, hauran d’obtenir el carnet de transport escolar de pagament. En cas de pèrdua, robatori o trencament, la família haurà d’obtenir-ne un altre fent el pagament del cost d’expedir el nou carnet.

Des del dia 3 fins el 30 d’agost del 2020, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça següent transportlapoblademontornes@gmail.com adjuntant la sol·licitud normalitzada de transport escolar (us la podeu baixar de la web).

Excepcionalment, les persones que no disposin dels mitjans electrònics necessaris per enviar el correu electrònic, podran sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 64 80 12 i formular el tràmit el dia assignat a les dependències de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.

La tramitació de la inscripció no implica la consolidació de plaça. Si les peticions excedeixen les places disponibles, l’Ajuntament adjudicarà les existents seguint l’ordre de preferència descrit en els criteris d’assignació, i si encara resulta necessari mitjançant sorteig. El llistat dels admesos al transport escolar es publicarà l’1 de setembre al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal El llistat no serà nominal sinó per DNI.

Finalitzat el termini, totes les inscripcions que no s’hagin pogut atendre per superar el nombre de places disponibles, seran susceptibles de quedar en llista d’espera. L’Ajuntament comunicarà telefònicament als interessats segons es vagin produint baixes del servei.

Els alumnes que estiguin admesos, hauran d’abonar 10 euros a través de transferència bancària al numero de compte ES63 2100 5903 1102 0001 2925 indicant el nom i cognom de l’alumne al concepte de la transferència abans del 10 de setembre del 2020.

Tramitada la inscripció, les modificacions de dades personals, o canvi de parada degudament justificades, hauran de demanar-se a l’Ajuntament mitjançant l’adreça de correu electrònic anteriorment relacionada. La inscripció comporta l’acceptació de les normes d’ús del servei i autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades de padró, les quals hauran de coincidir amb les dades facilitades al moment de fer la inscripció. Les dades seran tractades amb finalitats d’organització del servei i podran ser cedides a la direcció del centre escolar, a l’adjudicatari del servei de transport, al Departament d’Educació i altres administracions públiques que puguin tenir interès directe. En qualsevol moment, els ciutadans poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació.

Més informació: https://www.lapoblademontornes.cat/2020/08/04/aprovat-el-protocol-del-servei-de-transport-escolar-per-fer-front-a-la-covid-19/

Redacció