La junta d’accionistes del Nàstic, aquest 24 d’octubre

El president de la SAD, Josep Maria Andreu.

La Junta General d’Accionistes Ordinària i Extraordinària del Gimnàstic de Tarragona SAD es celebrarà el dimarts 24 d’octubre de 2017, a les 19 hores, al Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, en primera convocatòria i si escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

La Junta es desenvoluparà segons el següent ordre del dia:

Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2016/2017.

Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2017/2018.

Nomenament d’Auditors de Comptes de la Societat per als exercicis 2018/2019 fi­ns a 2020/2021.

Nomenament del Consell d’Administració per caducitat del nomenament.

Precs i preguntes.

Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

El Consell d’Administració del Nàstic, per mitjà d’un comunicat, “anima a que tots els accionistes de l’entitat hi puguin assistir. A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe d’Auditoria”.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI, i la targeta d’assistència, que poden obtenir en les ofi­cines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.

Enviar un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *