.

.

TOTS 21

Imatge de la proposta inicial de creació de la Zona de Baixes Emissions.

L’ajuntament de Reus ha tancat una carpeta prèvia a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana, amb la finalització del que s’anomena com fases de diagnosi i de participació ciutadana. Amb el compliment d’aquest requisit, debatut dins de la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible (de la qual en són membres tots els grups municipals), s’iniciarà ara el procés de proposta de mesures correctores per resoldre les necessitats detectades i proposar els sistemes alternatius a potenciar. Posteriorment es dissenyarà un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i de costos. Entre aquestes es troba la implantació de la Zona de Baixes Emissions a Reus. En un primer moment, des del consistori es treballa en un perímetre que coincidiria amb el tomb de Ravals.

La fase de diagnosi ha analitzat la realitat a Reus de  tots els modes de transport: la mobilitat a peu, en bicicleta i VMP, en vehicles privat, en transport públic i la mobilitat de mercaderies. Els treballs han permès descriure la mobilitat actual i l’escenari de projecció de mobilitat futura (2021-2035).

En aquest sentit, la revisió del Pla de Mobilitat Urbana proposarà noves solucions als canvis que s’han produït des de la redacció del l’actual Pla, el 2010, fins ara en relació a les modalitats de transport, mobilitat més sostenible, tendència a la reducció del vehicle privat, irrupció de noves mobilitats, etc…, i, especialment, als reptes en matèria de sostenibilitat.

La revisió del Pla de Mobilitat Urbana es fixa els objectius següents:

 • Planificar una xarxa de vianants i detallar les actuacions necessàries en cada zona i carrer de la ciutat analitzades a partir de les mancances.
 • Planificar un condicionament i ampliació de xarxa per a bicicletes.
 • Programa de millora del transport públic, valorant la proposta de creació d’una xarxa urbana i interurbana de servei de transport públic.
 • Jerarquització de la xarxa viària, creant les condicions per tal que cada vial tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l’entorn, aplicant polítiques de moderació del trànsit.
 • Planificar la dotació d’aparcaments dins l’àmbit d’estudi, tot pensant en les mancances tant per a residents com per a vehicles forans.
 • Recull de propostes sobre pacificació del trànsit.
 • Impuls de la mobilitat sostenible.

A partir d’aquí, els treballs previs per a l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana han permès sintetitzar els paquets d’actuacions que inclourà el document. Són els següents:

 • Creació d’una Zona de Baixes Emissions..
 • Consolidació de la mobilitat activa.
 • Pacificació d’entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles.
 • Assoliment d’una accessibilitat universal.
 • Expansió d’una infraestructura connectada, còmoda i segura per a bicicletes i VMP.
 • Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat.
 • Desenvolupament d’infraestructures metropolitanes.
 • Racionalització de l’aparcament i millora de l’eficiència del transport motoritzat.
 • Implementació d’una logística urbana més sostenible.
 • Polítiques de seguretat viària amb Visió Zero.
 • Promoció d’una mobilitat més sostenible.

Una vegada redactat, el document es presentarà a la ciutadania en audiència pública, que tindrà lloc el 20 de setembre.

Comissió Especial de Mobilitat Sostenible

El Govern de Reus va crear la Comissió especial de mobilitat sostenible en el marc del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 amb la finalitat d’estudiar, debatre i treballar en la materialització de les propostes que permetin dur a terme les accions relatives a la promoció d’una mobilitat més sostenible, eficient, eficaç i segura per a la ciutat de Reus. La comissió està presidida per la vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó; vicepresidida per la regidora d’Urbanisme i Mobilitat. Marina Berasategui, i en són membres representants de tots els grups municipals.

Redacció