TOTS 21

Plànol del pla parcial La Budallera. Foto: Cedida

Plànol del pla parcial La Budallera. Foto: Cedida

Cinc geògrafs de la URV han signat un comunicat conjunt en què afirmen que el nombre d’habitatges previst al pla parcial de la Budallera (6.000) és massa gran tenint en compte que els últims cinc anys la ciutat ha perdut habitants, i que el pla faria perillar el valor del paisatge de la zona i la creació d’una xarxa efectiva d’espais verds. També aposten per desenvolupar-lo per fases, tal com planteja la Federació de Veïns de Llevant.

En la carta, els geògrafs dubten que la creació de nou sòl urbanístic prevista en el pla s’ajusti a la demanda existent. «Les previsions de creixement demogràfic són més que modestes -de fet, Tarragona perd població des de fa cinc anys-, i la demanda d’habitatge podria quedar compensada, almenys en part, en altres zones de la ciutat».

D’altra banda, afirmen que tal com està plantejat aquest nou sector, juntament amb el de Terres Cavades, «la possibilitat d’accedir als espais lliures des del centre de Tarragona s’allunya de forma molt significativa, dificultant la creació d’una xarxa d’espais verds». Aquesta xarxa, al seu parer, hauria de servir de connexió dels espais ecològics i de lleure dels ciutadans.

Un altre element que posen sobre la taula els geògrafs és que el pla no garantitza la conservació d’un paisatge que posen en pels seus trets essencials, com ara les formacions arbustives pròpies, els nombrosos elements de pedra seca i l’existència de camins tradicionals, alguns dels quals podrien ser d’origen romà.

La carta està firmada per un catedràtic (Josep Oliveras), tres professors titulars (Jordi Blay, José Ignacio Muro i Yolanda Pérez), i un associat (Rafael López-Monné, creador de la xarxa Camins de Tarragona). Podeu consultar la carta fent clic aquí.