.

.

TOTS 21

Habitatges nous a Tarragona. Foto: Cedida

Habitatges nous a Tarragona. Foto: Cedida

La recuperació al sector de la construcció es manté a les comarques de Tarragona segons les dades que ha donat a conèixer el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació COAATT. Així, entre el gener i el juny de 2016, el nombre d’obres de nova planta residencial ha pujat més d’un 13 % respecte del mateix període de 2015, i el nombre d’habitatges nous ha crescut gairebé un 76 %. Durant el primer semestre del 2015 es van construir 167 nous habitatges i en el mateix període d’enguany s’ha arribat als 294.

Es confirma així la tendència a l’alça continuada des del 2014, això si encara amb uns resultats que son molt lluny dels valors que es podrien considerar necessaris i que serien al voltant dels 4.500 habitatges, però tant els valors d’obra nova residencial acabada com iniciada semblen sòlids.

En quant a la tipologia, sis de cada deu construccions noves són blocs d’edificis mentre que els habitatges unifamiliars representen el 18%. Aquest primer semestre es tanca amb un total de 98 habitatges acabats. Per altra part, l’obra nova no residencial creix també al voltant d’un 6 % respecte els valors de 2015. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

El sector de la rehabilitació baixa al voltant d’un 5 % a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que la baixada afecta a Tarragona o a Reus i en canvi als municipis de costa, com Salou, Cambrils, Vila-seca o Mont-roig, el sector creix al voltant d’un 7%.

Hi ha una altra fet a tenir en compte i és que, per primer cop en molt temps, els promotors privats tornen a reiniciar la seva activitat construint algunes noves obres, un fet que ajuda a albirar l’horitzó amb cert optimisme.

Del conjunt del semestre, l’activitat als mesos de maig i juny ha estat especialment positiva. En conjunt, l’activitat dels aparelladors i arquitectes tècnics al final del semestre, que inclou a més de les obres altres accions com les certificacions o els visats, ha crescut més d’un 35 % respecte de 2015.