TOTS 21

Imatge de l’edifici modernista Mas d’en Sorder. Foto: Cedida

En relació a la sessió plenària de l’Ajuntament de Tarragona celebrada avui, i en la qual s’han produït decisions municipals que afecten el PP-43 Mes d’en Sorder, hem de manifestar que:

Primer: Reiterar una vegada més que seguim sense comunicació oficial de la decisió i dels motius que han portat a l’Ajuntament de Tarragona a suspendre la llicència del projecte PP-43 Mes d’en Sorder, del qual som promotors. No s’ha produït des del consistori cap mena d’acostament, comunicació ni explicació sobre aquest tema, malgrat haver sol·licitat aquesta informació en reiterades ocasions. Això deixa bé a les clares una evident falta de transparència en la gestió de l’Ajuntament, que desoeix les nostres peticions d’informació, malgrat que el regidor d’Urbanisme i el propi alcalde es van comprometre a atendre-les.

Per tant i mancant comunicació oficial, no podem fer declaracions respecte a una decisió municipal que oficialment no coneixem, a pesar que hauríem d’haver estat els primers informats a causa del nostre paper de promotors.

En aquest sentit volem reiterés una vegada més que, en una societat democràtica, les institucions han de respectar els drets de les persones físiques i jurídiques, de ser informades per via directa de tot allò que els implica directament, sense perjudici que posteriorment s’informi la societat sobre les mateixes decisions. Ens sembla que el contrari és col·locar a l’administrat en una posició d’indefensió i menyspreu que no pot estar justificada en una institució que pretengui ser transparent i democràtica. En aquest sentit, volem remarcar
que fa tres mesos que sol·licitem una reunió per a tractar els temes relacionats amb el projecte i des d’Alcaldia se’ns va comunicar que el regidor de l’àrea contactaria amb nosaltres.

Després de l’acord per a la celebració d’aquesta reunió el 23 de març passat, l’entrada en vigor del Decret de l’Estat d’Alarma va provocar que des de la regiduría ens comuniquessin que tindríem una conversa telefònica sobre aquest tema, la qual fins avui no s’ha realitzat. Ni reunió, ni crida, tres mesos després de la nostra sol·licitud.

Segon: Al nostre entendre, no té sentit suspendre la llicència d’un projecte que és altament interessant parell Tarragona, que aporta una oferta de la qual actualment manca la ciutat i que, el més important, disposa de TOTS els informes urbanístics, mediambientals i tècnics favorables, tant els propis de l’Ajuntament com els propis de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes dependents.

Aquest és el cas de l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona (Maig 2019) i l’informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el qual es valora positivament la sostenibilitat del projecte, així com la connectivitat biològica entre els diferents àmbits del Pla Parcial i les àrees confrontants, que afavoreixen l’establiment i protecció de fauna i flora autòctones, alhora que es destaca la reducció a la mínima expressió, de l’àmbit edificable i la seva edificabilitat. El projecte, ‘IMPECABLE’ en paraules del propi regidor d’Urbanisme,
també compta amb els informes tècnics municipals favorables.

Així mateix, cal destacar que el PP 43 Mes d’en Sorder es basa en el POUM de Tarragona aprovat definitivament en el 2013, redactat i aprovat per ERC en el govern i que compleix totes les ràtios mediambientals amb aspectes nous com la reutilització d’aigües, alhora que preveu la utilització d’energies alternatives i renovables. I en matèria mediambiental és destacable també que, de les 37 hectàrees de zones boscoses de l’àmbit del projecte, 26 se cedeixen a l’Ajuntament de Tarragona per a la seva integració en la zona de boscos al Nord de l’AP7 i la Anella Verda, que queda potenciada i consolidada en el sector gràcies a aquesta
actuació.

Tots aquests informes tècnics i raons deixen doncs sense argument que una hipotètica  modificació del Pla sigui deguda a qüestions de sostenibilitat mediambiental. Amb les seves afirmacions perquè, el regidor d’Urbanisme desacredita els informes tècnics del seu propi Ajuntament i dels organismes competents en matèria de medi ambient i urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Tercer: A partir del moment en què rebem comunicació oficial de l’aprovat avui pel ple municipal, analitzarem la resolució i, a partir d’aquesta anàlisi, ens reservem les mesures judicials oportunes, per a exigir les responsabilitats tant institucionals com personals, si existissin.