TOTS 21

Imatge de la sessió plenària virtual celebrada aquest dimecres

L’Ajuntament de Castellvell del Camp ha provat en sessió plenària destinar 621.000 euros del romanent de tresoreria de l’exercici fiscal de 2020 -que suma un total de 1.316.880,10 €- a inversions i a exugar part del crèdit. La gran novetat és que el gruix dels diners, 521.000 euros- anirà destinat a inversions, tal com permet ara la nova legislació estatal. El ple ha aprovat, tècnicament, de manera inicial una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari-suplement de crèdit. El punt de l’ordre del dia ha estat aprovat amb set vots a favor -ERC, Ara Castellvell, que formen el govern, i PSC, a l’oposició- i quatre abstencions -de Junts x Castellvell, a l’oposició-.

Aquesta partida permetrà ‘efectuar millores en urbanitzacions, al centre del poble, en parcs infantils i en temes culturals, a la vegada que cobrir una part del crèdit bancari que tenim concertat’, ha destacat l’alcalde, Josep Manel Sabaté. El mandatari municipal ha subratllat al respecte que ‘abans d’acabar el mandat estarà eixugat el deute municipal. Estem pagant cada any 235.000 euros, i enguany se li sumaran 100.000 euros més’.

L’acord general per a usar el romanent en determinades inversions havia estat tractat en una anterior Junta de Portaveus. Només s’ha desmarcat de la unanimitat Junts x Castellvell, ja que s’ha mostrat en desacord amb l’obra de millora d’un tram del camí de l’ermita. La seva portaveu, Gemma Pahi, considera que es malmetria l’entorn natural. L’alcalde ha respost que el tema està obert a debat i es buscarà la millor opció.

Les principals inversions que es faran a partir del romanent seran les següents:

Millora de la Font Vella:

Degut al estat en que es troba la Font Vella després de molts anys sense fer inversions, es faran actuacions per millorar l’entorn i deixar-lo en condicions per poder gaudir d’un espai considerat entranyable al poble. Es considera urgent perquè es troba en mal estat de conservació i pot suposar un perill per als usuaris. El cost de l’actuació és de 25.000,00 €

Remodelació de la Font nova:

Tant el parc de la Font nova com (i principalment) el parc dels costat de la llar d’infants fa molts anys que no es renoven, els jocs infantils que els integren estan fets malbé, ‘necessiten un manteniment exhaustiu i suposen fins i tot un perill per als usuaris’, destaca l’expedient. La porta del Parc de la Font Nova està completament trencada i la seva disposició amb una vorera molt estreta dificulta el pas d’un cotxet de nadons. L’equip de govern considera ‘indispensable’ fer una canvi total d’aquestes joguines, eixamplar la vorera de la Font Nova i proveir-la de terra de seguretat. El cost de l’actuació és de 19.630,53 €.

Terreny:

Des de fa molt temps el municipi de Castellvell del Camp té la necessitat de comptar amb un espai gran, tipus auditori-teatre, on es puguin encabir totes les activitats o esdeveniments culturals que hi tenen lloc. Actualment ha sortit l’oportunitat de comprar un terreny que fa façana amb el carrer Joan Maragall, ‘que per la seva situació, superfície i preu de venda resulta idoni per poder construir aquest auditori-teatre’, destaca l’equi de govern. El cost de l’actuació és de 60.000,00 €.

Càmeres de vigilància:

Degut a l’increment de robatoris ‘i falta de civisme’ en tota la població i la impossibilitat de col·locar càmeres de vigilància per no tenir policia municipal, es jutga convenient la col·locació de càmeres lectores de matricules per a facilitar la feina d’investigació als mossos d’esquadra i que serveixi de dissuasió a l’hora de fer actes delictius. El cost de l’actuació és de 95.000,00 €.

Llums solars Camí Ample:

Es volen instal·lar dues faroles solars al Camí Ample. La zona encara no està desenvolupada i l’enllumenat definitiu va a càrrec del constructor que urbanitzi però és un lloc de molt de trànsit, tant amb cotxe com a peu i la col·locació dels llums ‘és urgent’, perquè des de molt temps ‘que la falta de llum fa que la via sigui perillosa per a la circulació i per a la seguretat ciutadana. El cost de l’actuació és de 5.385,00 €.

Col·locació de planxa de formigó a l’Ermita de Santa Anna:

Aquesta actuació es motiva per la situació actual d’irregularitat a la sortida de l’ Ermita just al baixar les escales i que permetrà disposar d’una zona de trànsit més regular així com també millorar l’accessibilitat i també la col·locació d’escenaris a nivell durant les festes d’estiu. Aquesta era una actuació que ja s’havia plantejat en ocasions anteriors i que ara es prioritza en constatar també un augment considerable de visitants i d’activitat fonamentalment durant primavera i estiu. El cost de l’actuació és de 13.611,50€.

Remodelació dels vestidors de la piscina i pista poliesportiva:
Els equipaments esportius (piscina i pista poliesportiva) es troben en mal estat, amb portes de ferro de la pista ratllades, parets dels vestuaris de la pista que pràcticament ha caigut tota la pintura, portes dels vestuaris de la pista ratllades o sostre dels vestuaris de la pista massa alts, amb pèrdua energètica. L’actuació té un cost de 38.715,14 €.

Millora del ferm de diferents carrers del municipi:

Degut a la falta d’actuacions a diferents llocs del nostre poble, s’ha pressupostat unes actuacions de millora a diferents llocs. Es tracta d’enquitranats, arranjaments i millores de zones en mal estat que dia rera dia es malmeten més i com més s’endarrereixi la millora, apart de la inseguretat a la circulació que això suposa, més costosa serà la seva execució. Cost de l’actuació: 39.885,00 €.

Canvi lluminàries VSAD a Leds al SAU 2:

Des de la regidoria d’Urbanisme es creu necessari millorar l’enllumenat públic i l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació de tecnologia Led al SAU 2. Aquesta renovació millorarà l’actual rendiment, suposarà un estalvi energètic importat a més d’assolir un dels objectius descrits en el PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Castellvell del Camp de 19 de juliol de 2016 pel qual la Diputació de Tarragona atorga subvencions anualment. Cost de l’actuació: 34.000,00 €.

Com a suplement de crèdit, es faran aquestes actuacions:

Increment de manteniment via publica:

Les voreres de moltes parts del pobles es troben en mal estat pel pas del temps, les arrels dels arbres, obres etc. que suposen un perill pels vianants.
Habitualment aquestes reparacions les realitza la brigada municipal però com que n’hi ha molts metres a fer, si ho realitza la brigada es quedarien altres actuacions com poda, neteja de jardins i zones verdes, manteniment de mobiliari urbà etc. que no es podria realitzar, per tant es vol contractar empreses que facin aquesta feina. Cost de l’actuació: 15.000,00 €.

Projectes i altres treballs tècnics:

Arran de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit es volen realitzat enguany un seguit d’obres i subministrament que requeriran de la redacció de projectes i de plecs de clàusules tècniques que l’ajuntament no té capacitat d’assumir amb el personal actual per tant haurà d’externalitzar aquests treballs al el cost que això suposa i que no estava previst en el pressupost actual. Cost del servei: 30.000,00 €.

Suport a publicacions d’interès local:

De forma conjunta amb la celebració del desè aniversari del traspàs de Ramon Amigó i en el marc dels actes que es celebraran, es proposa la reedició de l’ obra esmentada que compta amb el permís dels hereus i de l’Associació d’Estudis Reusencs. Aquesta obra, que es va publicar per primera vegada l’any 1968, està actualment exhaurida i és una obra d’importància cabdal per Castellvell ja que recollirà els treballs originals i les correccions fetes pel mateix autor abans de la seva mort amb la transcripció fonètica de les entrades recollides de fonts orals i els mapes originals corresponents. En el marc de l’Antropologia cultural i social de Castellvell és una obra de referència. Cost de l’actuació: 3.500,00 €.

Adequació del parc de Castellmoster:

Degut que en aquest moments no hi ha una zona lúdica per a jocs infantils i de descans familiar a Castellmoster i després de la petició durant anys dels veïns per a que es fes, tenim la necessitat de fer una actuació de millora del mal estat en que es troba actualment. Cost de l’actuació: 13.000,00 €.

Obres de remodelació nucli antic. Factura Agrovial:

Durant els exercicis 2019 i 2020 s’han realitzat obres de remodelació dels carrers i de substitució dels serveis als carrers del nucli antic.
Del projecte original s’han hagut de realitzar un seguit de treballs de la xarxa elèctrica que no estaven previstos en el projecte cosa que ha generat una despesa no prevista. El constructor ha emès una factura per un import de 13.017,24 € que no es pot imputar al pressupost per no disposar de crèdit suficient i adequat. És per això que s’ha d’incloure aquest crèdit en el pressupost actual a fi de poder fer front a les obligacions derivades de la factura. Cost: 13.017,24 €.

Treballs de condicionament i obertura accés refugi antiaeri carrer Sant Jaume:

Des de la seva localització el juny de 2019 i tot i el parèntesi imposat per la COVID, s’han anat fent actuacions d’estudi de la situació del refugi antiaeri en tot el seu tram i determinar les actuacions necessàries de cara a la seva consolidació i fer-lo accessible a visites i que pugui formar part del patrimoni històric de Castellvell.

En aquest sentit s’ha pogut determinar tot el seu trajecte subterrani i la possibilitat de l’obertura d’una porta a l’alçada del carrer mediterrani que es podria obrir al pati del casal d’entitats. Aquesta porta facilitaria l’accés a la galeria per la rehabilitació i consolidació millorant també la seguretat de les obres al disposar ja de dues sortides -aquesta com a principal i la del carrer sant Jaume com a secundària-. Aquesta actuació també permet iniciar actuacions que podrien ser susceptibles de finançar-se mitjançant subvencions per part dels organismes adients. Cost de l’actuació: 50.000,00 €.

Amortització extraordinària de préstec:

L’Ajuntament de Castellvell del Camp té actualment un deute 644.335,50 € i enguany haurà d’abonar més de 12.000,00 € en interessos d’aquests préstecs. Atès que es disposa d’una tresoreria important i el resultat de la liquidació del pressupost del 2020 va donar com a resultat un romanent de tresoreria d’ 1.316.880,10 €. Per això es creu convenient realitzar una amortització anticipada de 100.000,00 € del préstec.

Totes aquestes despeses que pugen a 621.854,90 € es finançaran amb romanent de tresoreria per a despeses generals doncs la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 va donar com a resultat un romanent de tresoreria d’1.316.880,10 € dels quals se n’han utilitzat 92.416,62 € per
incorporar els romanents de crèdit. Tot i així el saldo resultant és de 1.224.463,90 €. L’execució d’aquest expedient suposarà un cost del 50,78% del romanent de tresoreria.

Altres acords

El Ple també va acordar per unanimitat la imposició de penalitats a l’empresa contractista Agrovial SL, per valor de 23.041 euros, per la demora en l’execució de les obres de renovació de serveis i pavimentació al nucli antic de Castellvell.

També es va aprovar, amb el suport de tots els grups, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Castellvell del Camp per a la realització del programa ‘Treball i Formació 2020 línia joves’, que ocuparà 6 joves tutelats o ex-tutelats, de 17 a 21 anys, i la contractació d’un coordinador per a fer treballs forestals al municipi.

El plenari també va aprovar per unanimitat el conveni per a la cessió gratuïta d’un rentavaixella a l’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) del CEIP Santa Anna.

Jaume Garcia