.

.

TOTS 21

Pel que fa als patinets, es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació.

Del 10 al 16 de gener, la Policia Local de Torredembarra realitzarà una campanya de control de ciclistes i de vehicles de mobilitat personal (VMP), coordinada en l’àmbit territorial català pel Servei Català de Trànsit.

En relació als ciclistes, es tindrà en compte les distraccions, la possible circulació de risc  i l’estacionament correcte. També els casos en què els conductors o conductores dificultin la mobilitat als ciclistes, circulin pel carril bici i posin en risc els ciclistes.

En relació als vehicles de mobilitat personal (VMP), es controlaran especialment els incompliments en les condicions de circulació com ara:

 • Circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells
  similars que ho facin a pas de persones.
 • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del
  vehicle.
 • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb
  un VMP.
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP.
 • Circular amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi
  de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Pel que fa al consum d’alcohol i drogues, cal recordar que els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP, han de respondre solidàriament de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals. Finalment, cal recordar l’obligatorietat de l’ús del casc.

Redacció