.

.

TOTS 21

Consells per evitar la proliferació de mosquits. Foto: Cedida

Consells per evitar la proliferació de mosquits. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus, va posar en marxa un programa de control i seguiment de la possible presència del virus del Nil occidental (VNO) a fi i efecte d’evitar la seva aparició i transmissió,  després que es detectés un focus a la ciutat el mes de setembre de 2022. El pla de vigilància que s’aplica té com a principals objectius el control de la presència de mosquits del gènere Culex Pipiens a tota la ciutat i la reducció de l’impacte en humans. Tot i que el programa tingui un caràcter continuat en el temps, la vigilància es reactiva i intensifica específicament entre el 15 de maig i el 15 de novembre (l’època d’activitat del vector, en estadi larvari) en aquelles zones on, anteriorment, ja s’hagin detectat casos en humans del VNO.

Més enllà de la diagnosi i anàlisi continuat de la informació recollida, Aigües de Reus, en col·laboració amb l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament i l’àrea de Medi Ambient, du a terme un conjunt de mesures i estratègies seqüenciades en el temps per impedir la proliferació de mosquits.

Entre aquestes accions, hi ha la instal·lació de trampes de captura de mosquits, l’aplicació d’insecticides microbians selectius en els hàbitats aquàtics i la realització de tractaments a la via pública. Els tractament que es realitzen suposen un cost de 35.700 €. En cas d’incidència es comunicaria d’immediat a Salut Pública a fi i efecte que s’activessin les mesures sanitàries pertinents.

Un únic focus
L’alerta, en el cas de Reus, es va generar el 16 de setembre de 2022 quan el Departament de Salut de la Generalitat va informar de l’existència d’un brot epidèmic de febre del Nil Occidental a la ciutat.

Les tasques de prevenció van ser realitzades per una empresa especialitzada del sector que va tractar de manera intensiva (entre el 16 i 22 de setembre) gairebé 10.000 embornals i punts d’aigua així com  totes les zones verdes, parcs, jardins públics i alguns centres escolars (els més propers a la zona  d’afectació). El seguiment i les verificacions posteriors han permès comprovar que, des d’aquella data, no s’ha registrat cap més cas a la ciutat.

Control continuat
D’altra banda, des de fa anys, Aigües de Reus compta amb un programa de control de plagues (insectes i rosegadors), amb un cost anual que supera els 100.000 euros. El programa inclou un seguiment de les larves de mosquits en les zones verdes de la ciutat on hi ha acumulacions d’aigua. Aquestes accions preventives es concentren entre els mesos d’abril i setembre (l’època de més risc), tot i que també es facin actuacions puntuals en cas d’incidència. Paral·lelament, la neteja d’embornals (20.000 durant el 2022) ja ha incorporat habitualment l’ús d’hipoclorit concentrat (lleixiu) a fi i efecte de controlar la població d’insectes i altres plagues.

Xarxa de Vigilància Epidemiològica
El Virus del Nil Occidental és un virus transmès per artròpodes que provoca la febre del Nil occidental en persones i animals i que té un origen principal en algunes parts d’Àfrica i d’Orient mitjà, tot i que el canvi climàtic ha accelerat la transmissió a d’altres països. Aquesta malaltia és una flavivirosi que habitualment és cura sense símptomes o amb símptomes lleus, però que en alguns casos pot causar malalties més greus.

En les persones, la via de transmissió més freqüent és la picada d’un mosquit infectat. La febre del Nil occidental és una malaltia de declaració obligatòria a Catalunya i existeix una Xarxa de Vigilància Epidemiològica, que regula els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.